Koło turystyczno-geograficzne

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE KOŁA TURYSTYCZNO – GEOGRAFICZNEGO W GIMNAZJUM NR 1 W ŚWIEBODZICACH

Słowo geografia pochodzi od greckiego słowa geographia, oznaczającego opis Ziemi. We współczesnym rozumieniu tego słowa, jest to nauka zajmująca się badaniem całokształtu powłoki ziemskiej, jej zróżnicowania i wzajemnymi zależnościami. Geografia bada związki zachodzące między środowiskiem a działalnością gospodarczą człowieka. Pozwala na poznanie różnych ciekawych miejsc w bliskiej okolicy, w kraju ojczystym oraz poza jego granicami.  Swoją przygodę z geografią uczniowie powinni rozpocząć od poznania tego co bliskie, co nas otacza, czyli elementów środowiska przyrodniczego oraz zagadnień pro ekologicznych naszego otoczenia w którym żyjemy.

Jedną z najbardziej atrakcyjnych form poznawania rzeczywistości jest wycieczka.

Zajęcia w terenie to nic innego, jak tylko uczenie przez odkrywanie, przeżywanie i działanie, w które zaangażowanie są wszystkie zmysły (wzrokowe, ruchowe, słuchowe, węchowe). Osobisty kontakt z otaczającym młodego człowieka światem pozwala budować jego obraz  w całej złożoności i lepiej go zrozumieć. Wiedza zdobyta podczas wycieczki jest trwalsza, pełniejsza i bogatsza. Podczas wędrówki rozbudza się pasja poznawcza. Uczeń obserwuje wiele nowych zjawisk, dzieli się swoimi wątpliwościami, stawia pytania, na które poszukuje odpowiedzi. Poczynione obserwacje i zdobyte nowe doświadczenia ugruntowują i weryfikują wcześniej zdobytą  wiedzę i są zarazem motorem do dalszej nauki, poszukiwania i odkrywania.

Nie mamy możliwości,  aby empirycznie poznać dzikie i odległe zakątki świata, ale możemy obraz tych miejsc przybliżyć poprzez zdobycze współczesnej nauki i techniki.

Podstawowym założeniem programu jest zachęcanie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania czasu wolnego, propagowanie turystyki od młodych, szkolnych lat. Podczas wypraw uczeń ma możliwość pogłębienia wiadomości o swoim regionie, środowisku przyrodniczym, poznania tradycji, historii, zabytków i innych ciekawych miejsc naszego kraju. Obserwuje również  najnowsze osiągnięcia współczesnej sztuki, techniki i architektury. Uwrażliwia się na  piękno przyrody i wyrabia właściwy stosunek do ochrony naturalnego środowiska. Uczy się zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach, na ulicach miasta, podczas spacerów po lesie a także gdy wspinamy się po stromych zboczach otaczających nas gór. Ma możliwość lepszego zintegrowania się z rówieśnikami, lepszej współpracy w grupie. Wyrabia w sobie odpowiedzialność  za siebie i innych, a przede wszystkim poprawia  swoją kondycję  zdrowotną i sprawność fizyczną.

DZIAŁANIA PODEJMOWANE Z UCZNIAMI

Nasze wspólne działania są przewidziane na okres od października do czerwca roku przyszłego, w systemie spotkań kameralnych w okresie jesienno-zimowym oraz wyjść terenowych zaplanowanych szczegółowo w czasie spotkań. Kameralne spotkania  będą się odbywać w budynku gimnazjum,  w godzinach popołudniowych, w terminach ustalanych na bieżąco z uczniami. Częstotliwość spotkań jest uzależniona od możliwości czasowych nauczyciela i uczniów, ale wstępnie przewiduję organizować zajęcia raz na dwa-trzy tygodnie. Terminy spotkań będą planowane wspólnie, a ich tematyka może ulegać modyfikacji ze względu na pojawiające się wydarzenia i zainteresowania uczniów.

W okresie wiosennym, przy sprzyjających warunkach pogodowych w dniach wolnych od nauki, planuję organizację szeregu wyjść terenowych, zarówno w ciekawe miejsca dostępne w ramach pieszej formy zwiedzania bez korzystania ze środków komunikacji, oraz wyjazdy pociągiem lub komunikacją autobusową podmiejską w otaczające nasze miasto góry.

Oparcie znacznej części zajęć na własnych obserwacjach w terenie ma na celu stworzenie warunków do porównywania wiedzy książkowej z wiedzą uzyskaną bezpośrednio w terenie i ukształtowania poczucia tożsamości regionalnej.

Jednym z założeń zajęć kameralnych jest umożliwienie uczniom poznania innego spojrzenia na Ziemię jako planetę życia, poznania innych państw o odmiennej kulturze i rozwoju cywilizacyjnym w konfrontacji z naszym codziennym życiem. Uczniowie sami będą systematycznie wybierać z listy interesujące ich państwa lub regiony świata, które w ramach możliwości technicznych sali geograficznej, będą prezentowane z wykorzystaniem różnych urządzeń multimedialnych. Zaproponuję także uczniom, aby w ramach kontaktów i poznawania innych kultur i zwyczajów, przygotowywali skromne poczęstunki kojarzone z omawianym i poznawanym regionem lub państwem, bez ponoszenia dużych kosztów finansowych.

Kolejna propozycja w realizację której uczniowie będą mogli się mocno zaangażować, to przygotowanie w ramach zajęć koła stałej ekspozycji minerałów i skał o szczególnych walorach estetycznych lub po prostu praktycznych a znalezionych w naszej najbliższej okolicy. Każdy prezentowany okaz będzie w oddzielnej przegródce i zostanie opisany, tak aby każdy chętny mógł dowiedzieć się o nim podstawowych informacji. Dzięki temu uczniowie zdobędą poszerzoną wiedzę o budowie mineralnej ziemi w okolicach Świebodzic.

Realizacji przedstawionych założeń oraz tych, które światło dzienne ujrzą w niedalekiej przyszłości, będzie przez młodzież systematycznie dokumentowane w postaci nanoszenia na mapę tras przebytych wycieczek terenowych, zapisu fotograficznego w formie multimedialnych albumów z opisami, gazetek tematycznych oraz wpisów na stronę internetową szkoły pod odpowiednią zakładką.

Opiekun koła – nauczyciel geografii Piotr Farej

Relacje

z przedsięwzięć Koła

Spotkanie z grotołazami

  CIEKAWE SPOTKANIE W ŚWIEBODZICKIM MDK-u Z LUDŹMI Z PASJĄ! W ostatni piątek listopada grupa uczniów z naszej szkoły, członków nowo powstałego Koła Turystyczno-Geograficznego wybrała się z opiekunem koła   P. Piotrem Farejem do Miejskiego Domu Kultury, na spotkanie z...

Spotkanie Koła turystyczno-geograficznego

W późne grudniowe popołudnie, grupa młodzieży klas drugich naszego gimnazjum, spotkała się na pierwszym roboczym spotkaniu Koła Turystyczno-Geograficznego. Pomimo zmęczenia pracowitym dniem, wszyscy, którzy w tym dniu mogli przyjść, chętnie angażowali się w pracę...