Biblioteka Szkolna z Centrum Informacji Zawodowej

JAK TESCO – DLA CIEBIE – DLA RODZINY!
 • Prowadzi różnorodne formy pracy z czytelnikiem (konkursy, wystawy, obchody świąt okolicznościowych, zajęcia z zakresu nowoczesnych technik uczenia się).
 • W bibliotece działa Szkolne Centrum Informacji Zawodowej w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego (dodatkowe kwalifikacje doradcy zawodu posiada trzech nauczycieli, w tym nauczyciel bibliotekarz).
 • Funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w cztery komputery z kompletnym oprogramowanie i dostępem do Internetu w godzinach pracy szkoły.
 • Udostępniana jest elektroniczna baza danych z każdego komputera w szkole.
 • Dysponuje bogatym księgozbiorem: literatura popularnonaukowa, literatura pedagogiczna i psychologiczna (ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik uczenia się), literatura młodzieżowa oraz odpowiednia ilość lektur szkolnych.
 • Wspiera rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych, udostępniając odpowiednią literaturę pedagogiczną i psychologiczną.

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

PONIEDZIAŁEK –  7:30 – 15:00

WTOREK – 7:30 – 12:30

ŚRODA – 7:30 – 15:00

CZWARTEK – 8:00 – 15:00

PIĄTEK – 8:0 0 – 15:00

 

 

ZAPRASZAMY!
SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

OFERUJE:

 • porady indywidualne
 • zajęcia grupowe
 • aktualną informację o zawodach
 • metody planowania kariery zawodowej
 • informacje o szkołach ponadgimnazjalnych
 • informacje o rynku pracy
 • informacje o instytucjach wspierających poradnictwo i orientację zawodową
Doradcy zawodu:

mgr Marta Borowicz-Stawicka mgr Dorota Filipek

Biblioterapia
GIMNAZJALISTO !!!
 • Chcesz lepiej poznać i zrozumieć  samego siebie?
 • Chcesz doskonalić swoje umiejętności porozumiewania się z innymi ludźmi?
 • Chcesz lepiej sobie radzić z trudnościami życia codziennego?
 • Chcesz skuteczniej  przygotowywać się do sprawdzianów i klasówek?
 • Chcesz radzić sobie z trudnymi emocjami (złością, lękiem, smutkiem)?
 • Chcesz się dobrze bawić?

 

UDOSKONAL  SWOJE  ŻYCIE!

Przyjdź do biblioteki szkolnej i zapisz się na warsztaty biblioterapeutyczne!

Koło Przyjaciół Biblioteki
Zadania Koła Przyjaciół Biblioteki
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie  imprez czytelniczych.
 • Tworzenie wystawek książkowych.
 • Sporządzanie gazetek ściennych.
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się katalogiem elektronicznym.
 • Łączenie czasopism w roczniki.
 • Rozmowy o ciekawych książkach.
 • Polecanie literatury gimnazjalistom.
 • Porządkowanie książek na półkach.
 • Reperacja i konserwacja książek.
 • Pomoc w opracowaniu nabytków
 • Prowadzi różnorodne formy pracy z czytelnikiem (konkursy, wystawy, obchody świąt okolicznościowych, zajęcia z zakresu nowoczesnych technik uczenia się).
 • W bibliotece działa Szkolne Centrum Informacji Zawodowej w zakresie orientacji i poradnictwa zawodowego (dodatkowe kwalifikacje doradcy zawodu posiada trzech nauczycieli, w tym nauczyciel bibliotekarz).
 • Funkcjonuje Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej wyposażone w cztery komputery z kompletnym oprogramowanie i dostępem do Internetu w godzinach pracy szkoły.
 • Udostępniana jest elektroniczna baza danych z każdego komputera w szkole.
 • Dysponuje bogatym księgozbiorem: literatura popularnonaukowa, literatura pedagogiczna i psychologiczna (ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik uczenia się), literatura młodzieżowa oraz odpowiednia ilość lektur szkolnych.
 • Wspiera rodziców w trudnych sytuacjach wychowawczych, udostępniając odpowiednią literaturę pedagogiczną i psychologiczną.
Regulamin wypożyczania podręczników, materiałów edukacyjnych i przekazywania materiałów ćwiczeniowych

Regulamin zawierający szczegółowe warunki wypożyczania uczniom podręczników oraz materiałów edukacyjnych, a także warunki przekazywania uczniom materiałów ćwiczeniowych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach.

I. Podstawa prawna.
Art.22ak ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014 r. poz.811.

II. Prawo korzystania.
1. Począwszy od roku szkolnego 2015/2016 szkoła bezpłatnie wypożycza uczniom klas I podręczniki/materiały edukacyjne do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
2. W kolejnych latach szkolnych prawo do bezpłatnego wypożyczania podręczników/materiałów edukacyjnych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych mają uczniowie kolejnych klas zgodnie z cytowaną wyżej ustawą:
a) w roku szkolnym 2015/2016 uczniowie klas I
b) w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klas I, II
c) w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie klas I, II, III

3. Podręczniki są własnością organu prowadzącego szkołę, tj. Gminy Miasta Świebodzice, z chwilą ich przekazania do szkoły i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach.
4. Szkoła nieodpłatnie wypożycza (użycza) uczniom podręczniki/materiały edukacyjne, które są przeznaczone do co najmniej trzyletniego okresu użytkowania przez co najmniej 3 kolejne roczniki uczniów.
5. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu, które są jednoroczne i przeznaczone do użytku indywidualnego.

III. Zasady wypożyczania, zwroty.

1. Biblioteka szkolna wypożycza (użycza) bezpłatnie podręczniki/materiały edukacyjne na okres danego roku szkolnego.
2. Podstawą wypożyczenia jest znajomość przez rodzica ucznia niniejszego regulaminu, potwierdzona podpisem oraz akceptacja jego postanowień.
3. Za zapoznanie rodziców i uczniów z treścią regulaminu, odpowiada wychowawca klasy.
4. Wypożyczenia (użyczenia) podręcznika/ materiałów edukacyjnych dokonuje nauczyciel-bibliotekarz.
5. Podręczniki/materiały edukacyjne na dany rok szkolny są wypożyczane (użyczane) w dniu i w godzinach uzgodnionych pomiędzy nauczycielem-bibliotekarzem a wychowawcą klasy i podane do wiadomości rodziców i uczniów. Zapis ten stosuje się odpowiednio do zwrotu podręczników/materiałów edukacyjnych.
6. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom nie później jak do 14 dnia od rozpoczęcia roku szkolnego, w szczególnych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu.
7. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
8. Regulamin wypożyczania podręczników dostępny jest w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
9. Warunkiem wypożyczenia podręczników i materiałów ćwiczeniowych jest oświadczenie podpisane prze rodzica/prawnego opiekuna, potwierdzające znajomość regulaminu i zgodę na użyczenie podręczników (załącznik nr 1).
10. Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za stworzenie wykazu uczniów, wg dziennika lekcyjnego i przekazanie listy do nauczyciela-bibliotekarza.
11. Podręczniki/materiały edukacyjne podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku: skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia do innej szkoły, w przypadku innych zdarzeń losowych.
12. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych, dokonuje się w terminach określonych przez szkołę i podanych przez bibliotekarza, do wiadomości uczniów i rodziców, jednak nie później niż do 30 czerwca danego roku. Uczniowie przystępujący do egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych, zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
13. Zwrotu wypożyczonych podręczników/materiałów edukacyjnych, dokonuje się przez samych uczniów, co musi być potwierdzone jego własnoręcznym podpisem (za czynności te odpowiada nauczyciel – bibliotekarz).
14. Dla podręcznika/materiału edukacyjnego ustala się status wyjściowy – pierwszy rok użytkowania jako „nowy”, status w kolejnych latach jako „dobry” lub „wystarczający”, co oznacza, iż podręcznik jest w stanie dobrym lub względnie dobrym, nie powodującym trudności w uczeniu się.
15. Podczas zwrotu podręcznika/materiału edukacyjnego do biblioteki, nauczyciel bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia. Przy wykonywaniu tych czynności może współpracować z wychowawcą klasy.
16. W przypadku zgubienia podręcznika/materiałów edukacyjnych bądź ich zniszczenia lub znacznego uszkodzenia, szkoła zażąda od rodziców/prawnych opiekunów zwrotu:

a) kosztów zakupu nowego podręcznika/materiału edukacyjnego,

b) wpłaty dokonuje się w sekretariacie szkoły, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia zagubienia podręcznika lub stwierdzenia jego zniszczenia.

17. W przypadku zagubienia podręcznika/materiału edukacyjnego szkoła wypożycza uczniowi kolejny egzemplarz, wg przyjętej procedury.
18. Zapisu cz. III ust. 21 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego 3-letnim użytkowaniu.
19. Materiały ćwiczeniowe otrzymują poszczególni uczniowie corocznie bez obowiązku zwrotu, co należy potwierdzić podpisem ucznia.
20. Wszelka dokumentacja, o której mowa w cz. III znajduje się w bibliotece szkolnej, a za jej kompletność odpowiada nauczyciel – bibliotekarz.

IV. Zabezpieczenie podręczników, użytkowanie.

1. Korzystający z podręczników/materiałów edukacyjnych, uczeń, zobowiązany jest do ich poszanowania i używania zgodnie z jego przeznaczeniem, do troski o jego walor estetyczny i użytkowy, do chronienia przed zniszczeniem i zagubieniem.

1a. Uczeń ma obowiązek wypożyczone podręczniki obłożyć okładką ochronną, łatwą do usunięcia, nie powodującą zniszczenia lub uszkodzenia książki.
2. Kategorycznie zabrania się niszczenia, wyrywania kartek, dokonywania jakichkolwiek notatek, rysunków, zaznaczeń.
3. Materiały ćwiczeniowe są przyznawane bezzwrotnie i indywidualnie każdemu uczniowi, zatem może on wykonywać wpisy zgodnie z zawartymi tam poleceniami.
4. W przypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia podręcznika/materiału edukacyjnego, rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela-bibliotekarza i wychowawcę klasy.
5. Biorący do używania, tj. uczeń, otrzymując podręcznik/materiał edukacyjny i podpisując jego odbiór, oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z jego stanem i stwierdza, że jest on przydatny do użytku.

Regulamin wchodzi w życie 01 września 2015 r.

SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ

OFERUJE:

 • porady indywidualne
 • zajęcia grupowe
 • aktualną informację o zawodach
 • metody planowania kariery zawodowej
 • informacje o szkołach ponadgimnazjalnych
 • informacje o rynku pracy
 • informacje o instytucjach wspierających poradnictwo i orientację zawodową
Doradcy zawodu:

mgr Marta Borowicz-Stawicka mgr Dorota Filipek