Dokumenty

- te najważniejsze, które trzeba znać!

STATUT PUBLICZNEGO  GIMNAZJUM  NR 1 IM. SYBIRAKÓW w Świebodzicach

(tekst jednolity, uchwała nr 9/23/10/2013)

 

I.             NAZWA  SZKOŁY

§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi:

Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach

2. Adres szkoły:

58-160 Świebodzice, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28

II.          PODSTAWY  PRAWNE  – DZIAŁANIA  SZKOŁY

§ 2

1.      Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach, adres jak wyżej, zwane dalej szkołą jest placówką oświatową publiczną, założoną z dniem 1 września 1999 r. mocą aktu założycielskiego szkoły publicznej w oparciu o art.5 ust. 2 pkt. 1, ust. 5 i art. 58 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi  zmianami).

2.      Obowiązek szkolny oraz rekrutację uczniów określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

3.      Gimnazjum nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. III.      INFORMACJE  O  GIMNAZJUM

§ 3

1.      Organem prowadzącym gimnazjum jest Gmina Świebodzice.

2.      Gimnazjum jest publiczną, trzyklasową szkołą.

3.      Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych oraz przerw i ferii określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

IV.      CELE  I  ZADANIA  GIMNAZJUM

§ 4

Gimnazjum realizuje zadania dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze.

1.      Gimnazjum umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.

2.      Gimnazjum umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

3.      Gimnazjum kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków gimnazjum.

4.      Gimnazjum realizuje opiekę nad uczniami w zależności od ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.

§ 5

Sposoby realizacji celów i zadań Gimnazjum.

1.          Realizacja programów nauczania wg aktualnych podstaw programowych umożliwia uzyskanie świadectwa ukończenia gimnazjum.

1)      W ramach planu nauczania uwzględniono nauczanie religii w celu umożliwienia podtrzymania tożsamości religijnej.

2)      Gimnazjum zapewnia w ramach realizacji programów nauczania korzystanie z:

a)      pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

b)      biblioteki,

c)      pracowni komputerowej,

d)     sali gimnastycznej.

2.          Gimnazjum realizuje działania w zakresie preorientacji zawodowej poprzez:

1)      udzielanie aktualnych  informacji o szkołach ponadgimnazjalnych i ich profilach kształcenia,

2)      organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych,

3)      współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

3.          Gimnazjum udziela pomocy psychologicznej i pedagogicznej w czasie bieżącej pracy z uczniem i poprzez:

1)      współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

2)      organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,

3)      współpracę z pedagogiem szkolnym,

4)      prowadzenie innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

4.          Gimnazjum prowadzi indywidualne formy sprawowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez:

1)      włączenie ich w życie szkoły,

2)      prowadzenie pogadanek z młodzieżą w celu przygotowania jej do przebywania z uczniem niepełnosprawnym,

3)      prowadzenie indywidualnego nauczania.

5.          Gimnazjum umożliwia uczniom rozwijanie zainteresowań poprzez uczestniczenie w zajęciach nadobowiązkowych, takich jak:

1)      koła zainteresowań,

2)      koła przedmiotowe,

3)      zajęcia sportowe,

4)      udział w wycieczkach krajoznawczo – turystycznych,

5)      zorganizowane wyjazdy do teatru i filharmonii oraz wyjścia do kina,

6)      praca indywidualna z uczniem.

6.          Gimnazjum umożliwia uczniowi rozwijanie szczególnych uzdolnień i zainteresowań poprzez indywidualny program lub tok nauki.

7.          Uczniom przebywającym w gimnazjum  zapewnia się opiekę i bezpieczeństwo w czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych, pozalekcyjnych poprzez:

1)      przydzielenie nauczyciela opiekuna,

2)      pełnienie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw lekcyjnych,

3)      prelekcje z zakresu bezpieczeństwa i higieny,

4)      udzielenie pierwszej pomocy.

8.          Gimnazjum zapewnia uczniom opiekę podczas zajęć, poza terenem szkoły w trakcie wycieczek poprzez:

1)      zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2)      dopełnienie przez nauczyciela-opiekuna wszelkich formalności związanych z ewentualną realizacją świadczeń ubezpieczeniowych (karty wycieczki, listy uczestników).

8a.    Gimnazjum zapewnia uczniom ochronę przed przemocą oraz przejawami patologii poprzez realizację programu profilaktyki, który uchwala rada pedagogiczna w porozumieniu z radą rodziców.

9.          Gimnazjum, w ramach posiadanych środków, udziela uczniom, którzy z powodu warunków rodzinnych lub losowych znaleźli się w trudnej sytuacji doraźnej pomocy materialnej w formie:

1)      stypendium socjalnego,

2)      zasiłku losowego,

3)      refundacji opłat za obiady,

4)      wypożyczenia podręczników z biblioteki szkolnej.

10.          Wychowawstwo klasy powierza się jednemu z nauczycieli uczących w danym oddziale.

11.          Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca prowadził swój oddział przez  cały tok nauczania.

12.          Dyrektor gimnazjum może zmienić wychowawcę, któremu przypisane zostały zadania wychowawcze, na wniosek rodziców lub uczniów przyjmując następujący tryb postępowania:

1)      złożenie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem do dyrektora szkoły w imieniu ¾ ogółu rodziców lub ¾ ogółu uczniów.

2)      powołanie przez dyrektora szkoły komisji w składzie:

a)      dyrektor szkoły,

b)      przedstawiciel rady rodziców,

c)      przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

d)     przedstawiciele rady pedagogicznej (co najwyżej 2 osoby).

3)      rozpatrzenie wniosku oraz podjęcie stosownej uchwały następuje w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku,

4)      od decyzji dyrektora gimnazjum przysługuje wnioskodawcy jak i nauczycielowi prawo odwołania w terminie 14 dni do organu nadzorującego pedagogicznie szkołę,

5)      od decyzji organu nadzorującego pedagogicznie szkołę odwołanie nie przysługuje.

13.          Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów określa „Wewnątrzszkolny System Oceniania” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

§ 5a

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.

1.      Szkoła może pozyskiwać środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej.

2.      Szkoła może współdziałać ze środowiskiem lokalnym w zakresie działań opiekuńczych, dydaktycznych, profilaktycznych.

3.      Szkoła realizuje zadania programu profilaktyki poprzez:

a)      zapobieganie różnorodnym przejawom niepoprawnych zachowań, postaw, patologiom społecznym i propagowanie zdrowego stylu życia,

b)      prowadzenie szerokiej edukacji dostarczającej bogatych i rzetelnych informacji o zjawiskach patologicznych,

c)      zdobywanie postaw umiejętnego porozumiewania się w gronie rówieśniczym,

d)     rozwijanie postaw asertywnych wśród młodzieży gimnazjalnej,

e)      kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

f)       ukazywanie negatywnego wpływu na organizm: alkoholu, narkotyków, nikotyny,

g)      podwyższenie poczucia własnej wartości,

h)      umożliwienie wczesnego rozpoznania i diagnozowania zagrożeń oraz wypracowanie efektywnych sposobów radzenia sobie z czynnikami pojawiającego się ryzyka.

V.          ORGANY  GIMNAZJUM

§ 6

Organami szkoły są:

1.      dyrektor gimnazjum,

2.      rada pedagogiczna,

3.      rada rodziców,

4.      samorząd uczniowski.

§ 7

Dyrektor Gimnazjum

1. Stanowisko dyrektora gimnazjum powierza i odwołuje organ prowadzący zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 z Dz. U. Nr 256 poz. 572 z późniejszymi zmianami). Dyrektor gimnazjum kieruje realizacją celów i zadań szkoły, w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

2)      sprawuje nadzór pedagogiczny:

a)      dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na zebraniu radzie pedagogicznej do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;

b)      do 31 sierpnia dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

3)      sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)       powołuje Zespół Wspierający na potrzeby organizacji, planowania, dokonania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub niedostosowaniu społecznym,

5)       ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form,

6)      w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć inną osobę niż osobę sprawującą funkcję wychowawcy do planowania i koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom danej klasy,

7)      informuje pisemnie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o formach, czasie i wymiarze godzin poszczególnych form pomocy udzielanej uczniowi w danym roku szkolnym.

8)      realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,

9)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

10)  wykonuje inne zadania wynikające  z przepisów szczególnych,

11)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach:

1)      zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

2)      przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

3)      występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

3.      Dyrektor szkoły w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim. Z radą rodziców dyrektor szkoły spotyka się co najmniej raz w semestrze. W sytuacji szczególnej dyrektor może zwołać zebranie rady rodziców lub zebranie samorządu uczniowskiego.

§ 8

Wicedyrektor

1. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Dyrektor gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów.

3. Zadania i kompetencje wicedyrektora:

1)     planuje i organizuje działalność wychowawczo – opiekuńczą gimnazjum,

2)     nadzoruje realizację obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,

3)     organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej wychowawców klas, biblioteki,

4)     współpracuje ze szkolną służbą zdrowia oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

5)     przejmuje obowiązki dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w placówce.

4. Wicedyrektor  szkoły odpowiada służbowo przed dyrektorem gimnazjum i organem prowadzącym gimnazjum.

§ 9

Rada pedagogiczna

1.     W gimnazjum działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.     Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor gimnazjum.

3.     Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1)       zatwierdzanie planów pracy gimnazjum,

2)       zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum,

4)       ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,

5)       podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,

6)       rozpatrywanie wniosków rodziców i uczniów w sprawie zmiany nauczyciela przedmiotu lub przeniesienia międzyklasowego.

4.     Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)       organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)       projekt planu finansowego gimnazjum,

3)       wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom  odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

4)       propozycje dyrektora gimnazjum w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

5.     Dyrektor gimnazjum wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa.

6.     Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmiany i upoważnia dyrektora do obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu.

7.     Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub wicedyrektora.

8.     W wypadku określonym w ust. 7 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

9.     Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.

10.     Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.

§ 10

Rada Rodziców

1. W gimnazjum działa rada rodziców stanowiąca  reprezentację rodziców uczniów.

2. Rodzice są partnerem szkoły w realizacji procesu wychowawczego i ponoszą współodpowiedzialność za zachowanie swoich dzieci.

3. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora gimnazjum z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw gimnazjum.

4. W celu wsparcia działalności statutowej gimnazjum rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

5. Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności, który określa zasady organizacji, zakres i formy działalności rady i zasady wydatkowania funduszy, o których mowa w ust.4. Uchwalony Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 11

Samorząd Uczniowski

1.      W gimnazjum działa samorząd uczniowski. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie gimnazjum.

1a. Nad działaniami samorządu opiekę sprawują nauczyciele (opiekunowie) wybrani przez uczniów.

2.      Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej i dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokojenia własnych zainteresowań,

4)      prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,

5)      prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 6)      prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządowego.

3.      Zasady wybierania i działania organów samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

3a. Plan pracy Samorządu Uczniowskiego jest tworzony przez uczniów pod opieką opiekunów i zatwierdzony przez dyrektora szkoły do końca września. Sprawozdanie z działalności samorządu przedstawiane jest na radach podsumowujących pracę szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

VI.      ORGANIZACJA  GIMNAZJUM

§ 12

1.      Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora.

3.      Podstawową jednostką organizacyjną gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

4.      Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.

5.      Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

6.      Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

7.      Corocznego podziału oddziałów na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem wysokości środków finansowych posiadanych przez gimnazjum oraz zasad wynikających z przepisów w sprawach ramowych planów nauczania dokonuje dyrektor szkoły.

8.      Przyjmuje się następujący tryb postępowania przy podziale na grupy:

1)      ustalenie liczby dziewcząt i chłopców w zespołach,

2)      ustalenie możliwości najlepszych warunków lokalowych do odbywania zajęć,

3)      podjęcie decyzji uwzględniającej higienę pracy uczniów oraz możliwości finansowe szkoły, a także przepisy w sprawie ramowych planów nauczania.

9.      Oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.

10.  Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia dyrektor szkoły, na podstawie uchwały rady pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy uwzględniając opinię lekarską oraz opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

11.  Na wniosek lub za zgodą rodziców dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, wyznaczając nauczyciela – opiekuna. Odmowa następuje w drodze decyzji administracyjnej.

12.  Szkoła w miarę możliwości finansowych i organizacyjnych stwarza możliwości korzystania ze stołówki.

13.  Stołówka może być prowadzona przez szkołę  (stołówka szkolna) lub przez inny podmiot gospodarczej, który na podstawie umowy zawartej z dyrektorem szkoły zapewni uczniom możliwość spożycia co najmniej jednego ciepłego posiłku w dniach nauki szkolnej.

14.  Szkoła w ramach posiadanych środków finansowych może częściowo lub całkowicie zwolnić z opłat uczniów, którzy potrzebują szczególnej opieki w zakresie żywienia albo refundować im opłaty ponoszone w stołówce prowadzonej przez inny podmiot.

15.  W miarę możliwości finansowych szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i za jej zgodą szkoła umożliwia stworzenie stanowiska licencjonowanego ochroniarza.

VII.   BIBLIOTEKA

§ 13

1.      Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedz o regionie.

2.      Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracyjni oraz rodzice uczniów.

3.      Nadzór nad biblioteką szkolną pełni dyrektor szkoły, który:

1)      zapewnia odpowiednie pomieszczenia na bibliotekę, właściwe wyposażenie oraz środki  finansowe na jej działalność,

2)      zatrudnia wykwalifikowaną kadrę  zgodnie z obowiązującymi normami (w przypadku, gdy w bibliotece zatrudnionych jest co najmniej dwóch nauczycieli, jednemu powierza obowiązek kierowania biblioteką),

3)      wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych oraz przekazania biblioteki, jeśli następuje zmiana pracownika,

4)      zapewnia godziny na realizację edukacji czytelniczej i informacyjnej,

5)      zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.

4.      Rada pedagogiczna podejmuje uchwałę w sprawie innowacji zgłoszonych przez nauczyciela bibliotekarza.

5.      Nauczyciele i wychowawcy:

1)      współpracują z biblioteką szkolną w zakresie rozbudzania i rozwijania potrzeb i zainteresowań czytelniczych uczniów,

2)      współuczestniczą w edukacji samokształceniowej uczniów,

3)      znają zbiory biblioteki w zakresie nauczanego przedmiotu, zgłaszają propozycje dotyczące gromadzenia zbiorów, udzielają pomocy w selekcji zbiorów,

4)      współdziałają w tworzeniu warsztatu informacyjnego,

5)      współdziałają w zakresie egzekwowania postanowień regulaminu biblioteki.

6.      Biblioteka szkolna:

1)      służy realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego szkoły,

2)      rozbudza i rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów, kształtuje ich kulturę czytelniczą,

3)      przysposabia uczniów do samokształcenia, przygotowuje do korzystania z różnych źródeł informacji oraz bibliotek,

4)      jest pracownią dydaktyczną, w której wykorzystuje się zgromadzone zbiory biblioteczne na zajęciach z uczniami,

5)      wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczą szkoły w zakresie pomocy uczniom wymagającym opieki dydaktycznej i wychowawczej (zdolnym, trudnym),

6)      zaspakaja potrzeby kulturalno-rekreacyjne uczniów,

7)      wspomaga doskonalenie zawodowe nauczycieli.

§ 14

Zadania i obowiązki nauczyciela bibliotekarza.

1.      Praca pedagogiczna.

1)      udostępnianie zbiorów,

2)      udzielanie informacji,

3)      poradnictwo w doborze lektury,

4)      przysposobienie czytelnicze i kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów,

5)      indywidualne kontakty z uczniami zdolnymi i trudnymi,

6)      prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa,

7)      inspirowanie pracy Koła Przyjaciół Biblioteki,

8)      pomoc nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi informacjami,

9)      informowanie nauczycieli i wychowawców o stanie czytelnictwa uczniów.

2.      Prace organizacyjno-techniczne:

1)      ewidencja i gromadzenie zbiorów,

2)      selekcja zbiorów,

3)      prowadzenie warsztatu informacyjnego (księgozbiór podręczny, katalogi, kartoteki, teczki tematyczne itp.),

4)      prace związane z planowaniem i sprawozdawczością (roczne plany pracy i sprawozdania, statystyka czytelnictwa dzienna, miesięczna, semestralna i roczna),

5)      prowadzenie  dokumentacji bibliotecznej.

§ 14a

Organizacja biblioteki

1. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni, czytelni i pokoju do opracowania zbiorów.

2. Biblioteka udostępnia zbiory 5 razy w tygodniu w godzinach ustalonych z dyrekcją szkoły.

3. Biblioteka gromadzi następujące materiały:

1)      wydawnictwa informacyjne,

2)      podręczniki szkolne i programy nauczania,

3)      lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,

4)      literaturę popularno-naukową i naukową,

5)      beletrystykę pozalekturową,

6)      wydawnictwa albumowe,

7)      prasę dla uczniów i nauczycieli,

8)      wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii i dydaktyk różnych przedmiotów nauczania,

9)      dokumenty audiowizualne,

10)      edukacyjne programy komputerowe.

4. Pracownicy biblioteki:

1)      w bibliotece zatrudnieni są nauczyciele bibliotekarze, zgodnie z obowiązującymi przepisami (normami),

2)      biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz wyznaczony przez dyrektora szkoły (w przypadku obsady co najmniej 2-osobowej),

3)      zadania poszczególnych bibliotekarzy określone są w zakresach ich obowiązków.

5. Finansowanie wydatków:

1)      podstawowym źródłem finansowym biblioteki jest budżet szkoły,

2)      biblioteka może otrzymywać dotacje na  swą działalność od rady rodziców lub innych  sponsorów.

6. Prawa i obowiązki czytelnika określają regulaminy Biblioteki szkolnej i Multimedialnego Centrum Informacji.

VIII.         NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  SZKOŁY

§ 15

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników ekonomicznych, administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3. Zakres obowiązków pracowników nie będących nauczycielami a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor szkoły.

4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

5. Do zadań nauczyciela należy:

1)      realizacja programu kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych zespołach,

2)      wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

3)      wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,

4)      udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,

5)      prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów,

6)      zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy,

7)      udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału celem omawiania spraw związanych z klasą,

8)      bezstronne i obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich uczniów,

9)      informowanie rodziców ucznia, wychowawcę klasy i dyrekcję o wynikach pracy dydaktyczno-wychowawczej,

10)  udział w formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole i przez instytucje wspomagające szkołę,

11)  prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,

12)  współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym i innymi komórkami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy w procesie wychowawczym,

13)   aktywne pełnienie dyżurów zgodnie z opracowanym harmonogramem,

14)  pełnienie funkcji opiekuna projektu edukacyjnego.

Nauczyciel odpowiada za:

1)      życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,

2)      prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, m.in.

a)      indywidualizacja nauczania w zależności od poziomu uczniów, dostosowanie zadań do ich możliwości,

b)      tworzenie w procesie nauczania sytuacji, które pobudzają wszechstronną aktywność ucznia,

3)      właściwy stan pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego, m.in.

a)      właściwe wykorzystanie środków dydaktycznych,

b)      dbałość o pomoce i sprzęt szkolny,

4)      współpracę z samorządem, rodzicami i pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspomagającymi działalność szkoły.

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

8. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

8a. Zespoły Wspierające powoływane są dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

9. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

10. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:

1)      zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

2)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania wyników nauczania,

3)      organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

4)      współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także uzupełnianiu wyposażenia,

5)      wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

11. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

1)      bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań,

2)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie

3)      inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,

4)      podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,

5)      wnioskowanie o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną,

6)      informowanie innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem,

7)      udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji.

12. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.11:

1)      otacza indywidualną opieką każdego wychowanka,

2)      planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki, integrujące zespół uczniowski, ustala treści i  formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy,

3)      współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym jest potrzebna indywidualna opieka (dotyczy to uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami),

4)      analizuje dostarczone przez rodziców opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej,

5)      określa specjalne potrzeby ucznia samodzielnie lub we współpracy z grupą nauczycieli prowadzących zajęcia w klasie,

6)      planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami  ucznia oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z uczniem, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub innymi osobami,

7)      kontaktuje się z nauczycielami prowadzącymi zajęcia w klasie w celu ewentualnego wprowadzenia zmian w oddziaływaniach pedagogicznych i psychologicznych,

8)      informuje rodziców i innych nauczycieli o efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej i postępach ucznia,

9)      na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

13. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

1)      poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci,

2)      współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swych działaniach,

3)      włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły,

4)      współpracy z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności.

14. Wychowawca w swej działalności ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także szanowania godności osobistej ucznia. W tym celu winien:

1)      znać zasady rozwoju  psychofizycznego dziecka powierzonego jego opiece,

2)      organizować pracę zespołu  nauczającego w ten sposób, aby różne sfery aktywności dziecka: poznawcza, emocjonalno-ekspresywna oraz motoryczna były równomiernie rozwijane, 3)      posiadać wiedzę o jego przynależności do organizacji i stowarzyszeń pozaszkolnych,

4)      organizować spotkania ogólne rodziców przynajmniej dwa razy w semestrze,

5)      organizować spotkania indywidualne z rodzicami i spotkania z nauczycielami przedmiotów w miarę potrzeb.

15. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej:

1)      dyrektora szkoły i jego zastępców,

2)      konsultanta metodycznego,

3)      nauczyciela opiekuna przydzielonego przez dyrektora szkoły nauczycielowi rozpoczynającemu pracę,

4)      bibliotekarza szkolnego,

5)      pracowników szkolnej służby zdrowia,

6)      pedagoga szkolnego i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pracowników nadzoru pedagogicznego instytucji sprawującej nadzór pedagogiczny nad gimnazjum,

7)      placówek instytucji naukowych i oświatowych.

16. Wychowawca odpowiada za prowadzenie dokumentacji pracy wychowawcy klasy w formie określonej przez radę pedagogiczną.

17. Wszystkie poczynania, które mogą pociągać za sobą koszty finansowe winny być uzgodnione z dyrektorem szkoły.

§ 15a

Pedagog szkolny

Do zadań pedagoga w szkole należy w szczególności:

1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywanie problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży.

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów. 6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 15b

Doradca zawodowy

Do zadań doradcy zawodowego w szkole należy w szczególności:

1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.

2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia .

3. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.

4. Prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.

5. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i urzędach pracy, lekarzy itp.

6. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.

7. Współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy itp.

§ 16

Współpraca rodziców z nauczycielami

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania dzieci.

2. Rodzice mają prawo do:

1)      znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,

2)      znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

3)      uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn trudności w nauce,

4)      uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

5)      wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

2a.    Rodzice mają obowiązek:

1)      uczestniczyć w zebraniach ogólnych klasy, w razie nieobecności w ciągu tygodnia skontaktować się z wychowawcą,

2)      ponosić odpowiedzialność materialną za udowodnione szkody spowodowane przez dziecko,

3)      interesować się postępami w nauce swojego dziecka,

4)      reagować na sugestie dyrekcji, wychowawcy, nauczycieli uczących i pedagoga szkolnego w sprawach wychowawczych uczniów,

5)      dbać o higienę osobistą ucznia.

3. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są co najmniej dwa razy w semestrze. Oprócz ogólnych spotkań z rodzicami w miarę potrzeb utrzymywane są kontakty indywidualne.

4. Wychowawca w formie pisemnej powiadamia  ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanym dla ucznia okresowym (rocznym) stopniu niedostatecznym na trzy tygodnie przed śródrocznym (rocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

IX.      UCZNIOWIE  SZKOŁY

§ 17

1.      Do gimnazjum uczęszczają absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.

2.      Do gimnazjum mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe poza obwodem, w przypadku gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.

3.      Decyzję o przyjęciu dziecka spoza obwodu gimnazjum podejmuje dyrektor.

4.      W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu, listę przyjętych ustala się na podstawie kryteriów określonych przez gimnazjum, uwzględniając oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej.

5.      Kryteria o których mowa w ust. 4 podaje się do wiadomości kandydatom w terminie ustalonym przez dyrektora gimnazjum.

§ 18

Uczeń ma prawo do:

1.            Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

2.            Opieki wychowawczej i  warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności.

3.            W przypadku trudnych warunków materialnych do korzystania ze stałej lub doraźnej pomocy w formie bezpłatnych posiłków w stołówce lub inne świadczenia materialne.

4.            Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Prawo do stawiania trudnych pytań, na które powinien uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź

5.            Swobody wyrażania myśli i przekonań oraz swobodnej wypowiedzi, w szczególności dotyczących życia szkoły a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza tym dobra innych osób.

6.            Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów w ramach konsultacji indywidualnych, zajęć pozalekcyjnych i kół zainteresowań.

7.            Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych w regulaminie szkoły sposobów kontroli w nauce.

8.            Pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez doraźne korzystanie z zajęć wyrównawczych i indywidualnych konsultacji w ramach prowadzonych zajęć.

8a.    Dostosowania tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia.

8b.    Dostosowania poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia. 8c.    Adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia.

9.            Korzystanie z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego.

10.            Korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych.

11.            Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową.

§ 19

Uczeń ma obowiązek:

1. Poszanowania godności osobistej, dobrego imienia i własności pozostałych osób.

2. Przestrzegania zasady kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły między innymi poprzez kulturalne słownictwo, przestrzeganie zasad kultury osobistej.

3. Uczestniczyć w uroczystościach szkolnych w stroju galowym, godnie reprezentować szkołę, dbać o dobre imię szkoły.

4. Systematycznie uczęszczać na zajęcia lekcyjne, nie spóźniać się, usprawiedliwiać nieobecności w formie pisemnej (zeszyt korespondencji) po powrocie do szkoły na pierwszych zajęciach z wychowawcą lub osoba pełniącą obowiązki wychowawcy.

5. Systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać zadania domowe, prowadzić zeszyty przedmiotowe i zeszyty ćwiczeń starannie, zgodnie z wymaganiami nauczyciela przedmiotu, posiadać przy sobie niezbędne wyposażenie techniczne, przynosić niezbędne podręczniki, strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego, przybory szkolne.

6. W zajęciach lekcyjnych uczestniczyć aktywnie, nie zakłócać ich przebiegu.

7. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów zwłaszcza w czasie przerw (pobyt wspólny na korytarzach, ciągach komunikacyjnych, sklepiku szkolnym), nie opuszczać samowolnie terenu szkoły bez zgody nauczyciela, unikać kontaktów z używkami.

8. Dbać o higienę osobistą, ubierać się do szkoły stosownie, schludnie, bez ekstrawagancji, nie stosować wyzywającego makijażu.

9. Na zajęciach wychowania fizycznego i zajęciach sportowych ćwiczyć w stroju i obuwiu sportowym zmiennym zgodnym z wymaganiami regulaminu sali gimnastycznej. Przestrzegać regulaminu sali gimnastycznej, zwracając szczególną uwagę na zakaz noszenia biżuterii, związane włosy, krótkie paznokcie.

10. Przestrzegać regulaminów pomieszczeń wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (pracownie, biblioteka, szatnia).

11. W okresie zimowym zostawiać okrycie wierzchnie w szatni.

12. Wyłączać i chować telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne w czasie lekcji i innych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

13. Respektować i wykonywać polecenia nauczyciela, reagować na wszelkie przejawy dewastacji mienia szkoły, dbać o estetyczny wygląd sal lekcyjnych, korytarzy, sanitariatów, szatni, szatni przy sali gimnastycznej, szanować szkolny sprzęt sportowy, dbać o wspólne dobra, ład i porządek w szkole.

14. Brać udział w realizacji projektu edukacyjnego. Dyrektor szkoły może zwolnić ucznia z udziału w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie orzeczenia o indywidualnym nauczaniu obejmującym okres nauki gimnazjum lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

15. Nie wnosić na teren szkoły przedmiotów zagrażających życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, nauczycieli i pracowników (min. zapalniczki, wskaźniki laserowe, ostre narzędzia, petardy, substancje żrące). O każdym stwierdzonym takim fakcie zostają powiadomieni rodzice lub opiekunowie.

§ 20

Uczeń otrzymuje nagrodę za:

1)      szczególne osiągnięcia w nauce,

2)      szczególne osiągnięcia w sporcie,

3)      pracę społeczną,

4)      wzorową postawę. Określa się następujący rodzaj nagród:

1)      pochwała wychowawcy na forum  klasy i rodziców,

2)      pochwała dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej,

3)      listy  gratulacyjne dla rodziców,

4)      nagrody rzeczowe,

5)      nagrody książkowe,

6)      dofinansowanie do wycieczki szkolnej,

7)      dyplomy,

8)      świadectwo z wyróżnieniem,

9)      wpis do „Złotej Księgi Absolwentów”,

10)      informacja w „Kąciku Laureata”. Wnioski o nagrody do rady pedagogicznej mogą zgłaszać wychowawcy, opiekunowie, nauczyciele, samorząd uczniowski, dyrektor. Zasady przyznawania nagród określa szczegółowo „Regulamin przyznawania nagród dla uczniów”.

§ 21

1.      Kary przewidziane za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie:

1)      rozmowa ucznia z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem,

2)      oficjalne upomnienie ucznia przez wychowawcę,

3)      powiadomienie rodziców o przewinieniu ucznia,

4)      oficjalna nagana wychowawcy klasy w obecności uczniów z wpisem do akt,

5)      oficjalna nagana dyrektora szkoły z wpisem do akt,

6)      wyłączenie z imprez klasowych i szkolnych organizowanych poza zajęciami obowiązkowymi,

7)      przeniesienie do oddziału równoległego,

8)      finansowa odpowiedzialność  za szkody spowodowane przez ucznia na terenie szkoły,

9)      wykonywanie dodatkowych prac na rzecz klasy, szkoły,

10)      wykonywanie prac porządkowych,

11)      zawieszenie w prawach ucznia (np. prawa wynikającego z WSO).

2.      Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia.

3.      Wniosek o ukaranie ucznia do wychowawcy klasy lub dyrektora może złożyć:

1)      samorząd uczniowski,

2)      samorząd klasowy,

3)      nauczyciel,

4)      rada pedagogiczna.

4.      Od wymienionej kary uczeń ma prawo w ciągu trzech dni odwołać się bezpośrednio lub przez samorząd uczniowski do dyrektora szkoły.

5.      Po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego dyrektor może anulować karę.

6.      Uczeń, którego zachowanie wpływa demoralizująco na innych uczniów, może być na wniosek dyrektora szkoły przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innego gimnazjum.

7.      Wniosek dyrektora, o którym mowa w ust. 6 następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej.

8.      Uczeń pełnoletni, który nie przestrzega statutu szkoły może być skreślony z listy uczniów.

9.      Decyzję o skreśleniu ucznia, o którym mowa w ust.8 podejmuje dyrektor szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu szkolnego.

X. POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

§ 22

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

§ 23

Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

§ 24

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :

1.        diagnozowaniu środowiska ucznia;

2.        rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3.        rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4.        wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5.        opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

6.        prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

7.        podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

8.        wspieraniu uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;

9.        wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

10.    udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

11.    wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

12.    umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

13.    podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 25

Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, wynikających z:

1.          wybitnych uzdolnień;

2.          niepełnosprawności;

3.          niedostosowania społecznego;

4.          zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5.          specyficznych trudności w uczeniu się ;

6.          zaburzeń komunikacji językowej;

7.          choroby przewlekłej;

8.          zaburzeń psychicznych;

9.          sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10.      rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

11.      zaniedbań środowiskowych;

12.      trudności adaptacyjnych;

13.      odmienności kulturowej.

§ 26

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1.        nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;

2.        specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności:

1) terapeuta,

2) logopeda,

3) pedagog szkolny,

4) psycholog szkolny.

§ 27

Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:

1.        rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;

2.        świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;

3.        realizacja zaleceń i ustaleń Zespołu Wspierającego;

4.        dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy.

§ 28

1.    W przypadku stwierdzenia, że uczeń/uczniowie ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymagają pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego a ten pedagoga i rodziców.

2.    O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także:

1)        rodzice ucznia/prawni opiekunowie;

2)        uczeń;

3)        poradnia psychologiczno – pedagogiczna;

4)        dyrektor szkoły;

5)        pielęgniarka szkolna;

6)        asystent edukacji romskiej;

7)        pracownik socjalny;

8)        asystent rodziny;

9)        kurator sądowy;

10)    pedagog.

§ 29

1.    Wychowawca klasy, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o konieczności objęcia ucznia pomocą  psychologiczno – pedagogiczną.

2.    W celu organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie dyrektor szkoły powołuje Zespół Wspierający.

3.    Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół Wspierający, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, opracowuje indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny (IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „programem”.

4.    Program opracowuje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

5.    Pracę zespołu koordynuje wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

6.    Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

7.    W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

8.    Program określa:

1) zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

2) metody pracy z uczniem;

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez Zespół Wspierający.

5) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań zawartych w programie.

7) działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób realizacji tych działań.

9.    Program uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej.

10.  Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

11. Zespół wspierający, na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz  w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

12.  Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania ucznia.

13.  Rodzice ucznia otrzymują, na swój wniosek, kopię programu.

§ 30

Na podstawie zaleceń Zespołu dyrektor szkoły ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku mogą być przeznaczone na realizację tych form.

§ 31

O ustalonych formach, sposobach,  wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor szkoły informuje rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej.

§ 32

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1.      systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

2.      działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

3.      zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

4.      zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5.      terapii ortograficznej;

6.      zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych logopedycznych;

7.      zajęć socjoterapeutycznych;

8.      porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

9.      zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

10.  porad dla uczniów;

11.  klas terapeutycznych;

12.  działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.”

XI.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1.        Szkoła używa skrótu pieczęci urzędowej o nazwie Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.        W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę podaje się nazwę szkoły.

3.        Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.        Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

5.        Regulamin szkoły, rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego nie mogą być sprzeczne z niniejszym statutem.

6.        Szkoła jest jednostką budżetową.

7.    W szkole prowadzony jest rachunek dochodów własnych.

8.    Szkoła prowadzi własną obsługę finansowo – księgową i gospodarkę materiałową.

9.    W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy Ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela.

Uchwała nr 10/26/09/2017
Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 1 im Sybiraków
w Świebodzicach z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w statucie

 

Na podstawie art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

W statucie Publicznego Gimnazjum nr 1 im Sybiraków w Świebodzicach wprowadza się następujące zmiany:

§ 17 otrzymuje brzmienie:

  1. Do gimnazjum uczęszczają absolwenci sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie gimnazjum.
  2. Do gimnazjum mogą uczęszczać dzieci zamieszkałe poza obwodem, w przypadku, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.
  3. Decyzję o przyjęciu dziecka spoza obwodu gimnazjum podejmuje dyrektor.  „

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Waldemar Grochowski

Uchwała nr 2/25/03/2014

Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków

w Świebodzicach

z dnia 25 marca 2014 r.

w sprawie zmian w Statucie Szkoły

 

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm), Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dotyczących warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek (Dz. U. z 2014 r., poz. 7) Rada Pedagogiczna postanawia:

§ 1.

W Statucie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach wprowadza się następujące zmiany:

1)      § 17 otrzymuje brzmienie:

„ 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się:

1) z urzędu – absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach, na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów),

2) na wniosek  rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora – absolwentów  szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach jeżeli są wolne miejsca po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spoza obwodu niż wolnych miejsc, listę przyjętych ustala się po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym, uwzględniającym następujące kryteria:

1) dziecko posiada rodzeństwo w szkole,

2) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodziców/opiekunów,

3) wyniki sprawdzianu zewnętrznego po szkole podstawowej,

4) oceny z przedmiotów,

5) ocenę zachowania,

6) inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, m.in. udział w konkursach i olimpiadach, zawodach sportowych,

3. Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymuje punkty:

1) za wynik sprawdzianu zewnętrznego w takiej liczbie, jaką otrzymał na sprawdzianie;

2) za oceny z następujących przedmiotów: język polski, historia, język obcy wiodący, matematyka, przyroda, w następującej liczbie:

celujący                      – 5 pkt

bardzo dobry              – 3 pkt

dobry                          – 2 pkt

dostateczny                – 1 pkt

dopuszczający                        – 0 pkt

3) za ocenę zachowania w liczbie :

wzorowe                     – 5 pkt

bardzo dobre              – 4 pkt

dobre                          – 3 pkt

poprawne                    – 2 pkt

nieodpowiednie          – 0 pkt

naganne                      – 0 pkt

4) za inne osiągnięcia edukacyjne wpisane na świadectwie – 1 pkt.

5) dziecko posiada rodzeństwo w szkole – 1 pkt.

6) szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodziców/opiekunów – 1 pkt.

4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim  organizowanych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty,  jest  przyjmowany w pierwszej kolejności.

5. Postępowanie rekrutacyjne do gimnazjum przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

6. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

7. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do gimnazjum.

8. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do gimnazjum, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

9. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do gimnazjum. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

10. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie gimnazjum. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

11. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

12.W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do gimnazjum.

13. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

14. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

15. Dyrektor gimnazjum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora gimnazjum służy skarga do sądu administracyjnego.

16. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor   przeprowadza postępowanie uzupełniające.

17. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

18. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

19. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do gimnazjum.

20. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w gimnazjum,  przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora  została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

21.  Rodzice ucznia, o którym mowa w ust.1 pkt 1, do zgłoszenia dołączają:

1) oryginał, notarialnie poświadczona kopię, odpis lub wyciąg – orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność  w postaci dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego,

2) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

3) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.),

4) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,

5) zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

22. Rodzice kandydata, o którym mowa w ust.1, pkt.2 do wniosku dołączają następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych:

1) oryginał lub kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,

2) oryginał lub kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył,

3) oryginał lub kopię zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,

4) oryginał, notarialnie poświadczona kopię, odpis lub wyciąg – orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność w postaci dokumentu urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

5) oświadczenie o rodzeństwie uczącym się w Publicznym Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach,

6) oświadczenie o miejscu pracy rodziców/opiekunów.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach.

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Załącznik nr 1 do Statutu Szkoły 15.11.2013

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. SYBIRAKÓW

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice, tel. (0–74) 666 96 16

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY  SYSTEM  OCENIANIA

 

I.      Podstawa prawna.

II.     Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

III.    Postanowienia ogólne.

IV.    Postanowienia szczegółowe.

§ 1.         Skala ocen dydaktycznych.

§ 2.        Ogólne kryteria ocen bieżących, śródrocznych i rocznych.

§ 3 .       Zalecenia zdrowotne oraz specyficzne trudności w nauce.

§ 4.        Przedmiotowe Systemy Oceniania.

§ 5.        Zadania i obowiązki nauczyciela związane ze sprawdzaniem i ocenianiem.

§ 6.        Zasady ustalania oceny zachowania.

§ 7.        Zasady informowania o wymaganiach programowych, formach i kryteriach oceniania.

§ 8.        Sposoby informowania uczniów i ich rodziców o wynikach i postępach w nauce oraz zachowaniu.

§  9.       Klasyfikowanie.

§  10.     Egzaminy klasyfikacyjne.

§ 11.      Egzaminy poprawkowe.

§ 12.      Zasady i tryb postępowania w przypadku odwołania się ucznia lub jego rodziców od oceny.

§ 13.      Promowanie.

V.       Postanowienia końcowe.

 

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 IM. SYBIRAKÓW

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28, 58-160 Świebodzice, tel. (0-74) 666 96 16

 

Wewnątrzszkolny System Oceniania

I.          Podstawa prawna.

1.      Art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Ministra Edukacji. (Dz. U. Nr 83, poz.562, z późn. zm.).

3.      Statut Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach.

 

II.            Cele Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

1.         Ustalenie reguł dotyczących oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania.

2.         Określenie zasad informowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów). o wymaganiach edukacyjnych, formach i kryteriach oceniania z zajęć edukacyjnych i zachowania.

3.         Określenie zasad informowania ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i postępach w tym zakresie.

4.         Określanie zasad i trybu przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych.

5.         Wspomaganie uczniów w planowaniu własnego rozwoju oraz motywowanie ich do dalszej pracy.

6.         Doskonalenie organizacji i metod pracy nauczycieli w zakresie WSO.

7.         Zwiększenie wagi umiejętności w stosunku do wiedzy encyklopedycznej.

 

III.           Postanowienia ogólne.

1.        Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) jest załącznikiem do Statutu Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach.

2.        Wewnątrzszkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednocześnie traci ważność dotychczasowy Wewnątrzszkolny System Oceniania.

3.        Postanowienia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązują nauczycieli i uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Sybiraków w Świebodzicach.

4.        Wewnątrzszkolny System Oceniania zatwierdza Rada Pedagogiczna.

5.        Propozycje uwag, wniosków i zmian do obowiązującego WSO mogą zgłaszać:

1)    dyrektor szkoły,

2)    rada pedagogiczna,

3)    zespoły przedmiotowe,

4)    rada rodziców,

5)    samorząd uczniowski.

6.        Propozycje uwag, wniosków i zmian nie mogą być sprzeczne z rozporządzeniem wymienionym w punkcie 2 podstawy prawnej.

 

IV.        Postanowienia szczegółowe.

§ 1.        Skala ocen dydaktycznych.

1.        Ocenianie uczniów dokonuje się za pomocą ocen bieżących i ocen klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych).

2.        Skala ocen bieżących, śródrocznych i rocznych pozostaje zgodna z ww. rozporządzeniem MEN. (W ocenianiu bieżącym stosuje się zapis cyfrowy, do zapisu ocen śródrocznych – skrót literowy a oceny roczne podaje się w pełnym brzmieniu.)

 

Oznaczenie cyfrowe – skrót literowy  – Stopień
6                                      – cel                    – celujący

5                                      – bdb                  – bardzo dobry

4                                      – db                     – dobry

3                                      – dst                     – dostateczny

2                                      – dop                   – dopuszczający

1                                      – ndst                 – niedostateczny

3.     W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie przed oceną znaków „+” , „-” oraz „=”. Najwyższa ocena to celujący, najniższa ocena to niedostateczny. Oceny klasyfikacyjne nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna ocen bieżących.

3a. Oceny śródroczne i końcoworoczne mogą być ustalone w oparciu o średnią ważoną ocen cząstkowych. Wówczas ocenę śródroczną lub końcoworoczną ustala się wg poniższych kryteriów:

 

ocena/średnia ważona
celujący/5,60          do        6.00
bardzo dobry/4,60          do        5,59
dobry/3,60          do        4,59
dostateczny/2,60          do        3,59
dopuszczający/1,60          do        2,59
niedostateczny/1,00          do        1,59

Ocena śródroczna i końcoworoczna ucznia może zostać podwyższona przez nauczyciela, jeśli uczeń robi postępy w nauce, czy też przejawia dużą aktywność i systematyczność w uczeniu się. O ostatecznej ocenie decyduje nauczyciel.

4.        Oceny bieżące są wystawiane za posiadane wiadomości i umiejętności w ramach różnych form aktywności ucznia, takich jak:

1)    prace kontrolne – obejmują większą partię materiału np.: dział (powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem); kształcą umiejętność pisemnego wypowiadania się, uzasadniania etapów rozwiązywania zadań, argumentowania, zastosowania wcześniej zdobytych umiejętności i wiadomości, umiejętność spostrzegania związków i zależności pomiędzy poszczególnymi zagadnieniami, wnioskowania;

2)    sprawdziany – obejmują część działu (powinny być zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem); pozwalają na sprawdzenie stopnia zrozumienia i opanowania bieżącego materiału;

3)    kartkówki – niezapowiedziane sprawdziany trwające niedłużej niż 30  minut, obejmujące materiał nauczania z 3 ostatnich lekcji; kontrolują sumienność i systematyczność ucznia oraz samodzielność wykonania zadań domowych;

4)    odpowiedzi ustne – kształcą umiejętność precyzyjnego formułowania wypowiedzi i umiejętność dialogu z nauczycielem;

5)    prace domowe – obowiązkowe i dodatkowe; kształcą samodzielność ucznia, wdrażają do systematyczności, sprawdzają umiejętność korzystania z różnych źródeł, wyrabiają umiejętność prezentacji przygotowanego przez ucznia materiału;

6)    praca w grupach – kształci umiejętność komunikowania się i współpracy w zespole;

7)    aktywność – branie udziału w lekcji, częste zgłaszanie się i udzielanie prawidłowych odpowiedzi, przygotowanie do lekcji (zeszyt, podręcznik, ćwiczenia, przybory); kształci odpowiedzialność i zaangażowanie ucznia w proces dydaktyczny;

8)    konkursy przedmiotowe, zawody sportowe; rozwijają sprawność umysłową i fizyczną oraz zainteresowania ucznia.

Dopuszcza się stosowanie innych form aktywności związanych ze specyfiką przedmiotu, które nauczyciel określa w PSO

5.        W celu motywowania ucznia do pracy nauczyciel może stosować plusy za aktywność i zaangażowanie ucznia oraz minusy za lekceważenie obowiązków ucznia. Zasady oceniania aktywności ustala nauczyciel.

 

§ 2.    Ogólne kryteria ocen bieżących, śródrocznych i rocznych.

1. Ocenę:

1) celujący uzyskuje uczeń, który spełnia jeden z poniższych warunków:

a) posiadł wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania opracowany przez nauczyciela przedmiotu dla danej klasy, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami na poziomie ponadpodstawowym w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych; proponuje rozwiązania nietypowe, wykraczające poza program,

b)  osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych; kwalifikując się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia.

2) bardzo dobry uzyskuje uczeń, który:

a)  opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym, opracowane przez nauczyciela przedmiotu dla danej klasy,

b)  sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3) dobry otrzymuje uczeń, który:

a)  opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym i co najmniej połowę wiadomości i umiejętności na poziomie ponadpodstawowym, opracowane przez nauczyciela przedmiotu dla danej klasy,

b)  poprawnie stosuje wiadomości i rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

4) dostateczny uzyskuje uczeń, który:

a)  opanował w dużym zakresie wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, opracowane przez nauczyciela dla danej klasy,

b)  rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

5) dopuszczający uzyskuje uczeń, który:

a)  opanował co najmniej połowę wiadomości i umiejętności na poziomie podstawowym, opracowane przez nauczyciela przedmiotu dla danej klasy,

b)  z pomocą nauczyciela rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

6) niedostateczny uzyskuje uczeń, który:

a)  nie opanował co najmniej połowy wiadomości i umiejętności podstawowych, opracowanych przez nauczyciela przedmiotu dla danej klasy a braki uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z danego przedmiotu,

b)  nie jest w stanie rozwiązać zadań o niewielkim stopniu trudności, nawet przy pomocy nauczyciela.

Szczegółowe kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów zawierają Przedmiotowe Systemy Oceniania.

 

2. Przy ocenie prac pisemnych, gdy stosowane są punkty za poszczególne zadania, suma uzyskanych punktów przeliczana jest na oceny według następującej skali:

90% pkt. ≥             celujący                       + zadanie dodatkowe

90% pkt. ≥             bardzo dobry

75% pkt. ≥             dobry                          >            90% pkt.

50% pkt. ≥             dostateczny                >            75% pkt.

35% pkt. ≥             dopuszczający            >            50% pkt.

0%   pkt. ≥          niedostateczny              >          35% pkt

 

3.         Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 3.    Zalecenia zdrowotne oraz specyficzne trudności w nauce.

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie:

1) orzeczenia na podstawie kształcenia specjalnego.

2) orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,

3) opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,

4) rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych.

3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3a. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony przez lekarza.

4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

5. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca nauki w gimnazjum ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem, z nauki drugiego języka obcego.

6. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie do końca nauki w gimnazjum z nauki drugiego języka może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

7. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

8. Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, na podstawie tego orzeczenia.

9. Uczeń posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie tej opinii. Opinię przedkłada się dyrektorowi szkoły, do dnia 15 października roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu gimnazjalnego.

10. Uczeń chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

11. Uczeń, który w roku szkolnym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego w warunkach dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

12. Opinia rady pedagogicznej, o której mowa w punkcie 11, jest wydawana na wniosek nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).

13. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w punktach 8 – 11, i podaję ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

14. Rada pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, o których mowa w punktach 8 – 11, spośród możliwych sposobów dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego, określonych w szczegółowej informacji, o której mowa w punkcie 13.

 

§ 4.    Przedmiotowe Systemy Oceniania.

1.        Nauczyciele poszczególnych przedmiotów tworzą Przedmiotowe Systemy Oceniania (PSO), które zawierają:

1)    przedmiot, klasa, imię i nazwisko nauczyciela (nauczycieli),

2)    numer programu nauczania,

3)    wymagania edukacyjne na poziom podstawowy i ponadpodstawowy, których podstawą jest wybrany program nauczania,

4)    formy sprawdzania wiadomości,

5)    kryteria oceniania danej formy,

6)    częstotliwość sprawdzania danej formy,

7)    zasady poprawiania ocen z poszczególnych form aktywności.

2.         Przedmiotowe Systemy Oceniania stanowią załączniki do WSO.

3.         Opracowane na piśmie PSO opiniuje zespół przedmiotowy a zatwierdza dyrektor szkoły.

 

§ 5.    Zadania i obowiązki nauczyciela związane ze sprawdzaniem i ocenianiem.

1.        W ciągu dnia może odbyć się tylko jedna praca kontrolna (sprawdzian), a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy. (Z wyjątkiem sprawdzianów i prac kontrolnych przesuniętych na prośbę uczniów oraz kartkówek.)

2.        Nauczyciel jest zobowiązany zapowiedzieć i zapisać w dzienniku lekcyjnym z tygodniowym wyprzedzeniem termin pracy kontrolnej lub sprawdzianu.

3.        Przed przystąpieniem do prac pisemnych nauczyciel zapoznaje ucznia z kryteriami oceniania lub punktacją niezbędną do uzyskania danej oceny szkolnej.

4.        Nauczyciel sprawdzone i ocenione prace pisemne wraz z uzasadnieniem opisowym lub punktowym oceny udostępnia uczniom w terminie do 2 tygodni od terminu napisania pracy (prace pisemne z języka polskiego w terminie do 3 tygodni). Termin udostępnienia prac może ulec wydłużeniu po uzgodnieniu nauczyciela z klasą lub w przypadkach losowych np. choroba nauczyciela.

5.        W przypadku niedostosowania się do terminu oddania prac nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych.

6.        Oddanie prac kontrolnych jest poprzedzone odpowiednim komentarzem, który powinien zawierać omówienie osiągnięć uczniów, informując o stopniu opanowania danego materiału.

7.      Nauczyciel określa warunki i termin poprawy prac pisemnych.

8.        W procesie oceniania uczniów każdy nauczyciel zwraca szczególną uwagę na samodzielność wykonanych zadań, przeciwdziała nieuczciwości. Próby spisywania w trakcie prac pisemnych mogą wyeliminować ucznia z pracy i w takim przypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

9.        Nauczyciel przechowuje sprawdzone i ocenione prace pisemne do czasu ustalenia ocen klasyfikacyjnych. Uczniowie otrzymują do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne na zajęciach w szkole.

9a. Rodzice/prawni opiekunowie mają możliwość wglądu w pisemne prace dzieci na zebraniach ogólnych wszystkich nauczycieli lub w domu. Prace wypożycza nauczyciel do domu w celu zaprezentowania ich rodzicom/prawnym opiekunom. Okazane prace wraz z podpisem rodzica zwracane są w ciągu tygodnia nauczycielowi.

10.         Nauczyciele dokonują oceny wiedzy i umiejętności w sposób systematyczny i przy użyciu metod zapewniających obiektywność oceny.

11.         Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców/prawnych opiekunów.

11a. Podczas oceniania bieżącego nauczyciel przekazuje uczniowi informację o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się , poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien się dalej uczyć.

11b. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej poziom osiągnięć ucznia uniemożliwi lub utrudni  mu kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków poprzez udział w zajęciach wyrównawczych lub konsultacjach u nauczycieli.

12.         Nauczyciel przy ocenianiu powinien uwzględnić okoliczności życiowe ucznia.

13.         Nauczyciel powinien przestrzegać następujących praw ucznia:

1)  na okres świąt nie zadaje się prac domowych (z wyjątkiem niedziel);

2)  uczeń może jeden raz na półrocze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez żadnych konsekwencji (oprócz prac kontrolnych i sprawdzianów). Uczeń powinien zgłosić nieprzygotowanie przed przystąpieniem do właściwego toku lekcji.

3)  uczeń może jeden raz na półrocze zgłosić brak pracy domowej.

 

§ 6.    Zasady ustalania oceny zachowania.

1.      Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:

1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)    dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)    dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)    okazywanie szacunku innym osobom.

2.      Oceny śródroczne i roczne zachowania ustala się w skali:

1)    wzorowe                                              wz

2)    bardzo dobre                                       bdb

3)    dobre                                                    db

4)    poprawne                                            pop

5)    nieodpowiednie                                   ndp

6)    naganne                                               ng

Przyjmuje się następujące kryteria ocen:

Kryteria ocen zachowania
Ocena zachowania
Uczeń otrzymuje ocenę wzorową, jeżeli przykładnie spełnia wymagania na ocenę dobrą, może być wzorem do naśladowania dla innych i ponadto spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
●       wykazuje szczególną aktywność w życiu szkoły i klasy, inicjuje działania kulturalne i społeczne;
●       godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych imprezach środowiskowych;
●       rozwija własne zainteresowania i uzdolnienia, uczestniczy w kołach zainteresowań, prowadzi intensywne samokształcenie, co przynosi mu osiągnięcia w postaci sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych lub w innych dziedzinach;
●       z własnej inicjatywy pomaga uczniom mającym trudności w nauce;
●       bezinteresownie podejmuje działania na rzecz szkoły i środowiska;
●       systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, na czas usprawiedliwia nieobecności,
●       wykazał się dużą samodzielnością i innowacyjnością we wszystkich etapach realizacji projektu edukacyjnego, wspomagał członków zespołu w realizacji poszczególnych zadań w ramach projektu i wykazał się umiejętnością dokonania krytycznej samooceny i wyciągania wniosków.

Uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą, jeśli spełnia wymagania na ocenę dobrą i ponadto spełnia co najmniej jedno z poniższych kryteriów:
●       aktywnie uczestniczy w życiu klasy, reprezentuje klasę w konkursach i zawodach szkolnych;
●       sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
●       nie ma żadnych zastrzeżeń do jego kultury osobistej;
●       jest otwarty na propozycje współpracy sugerowane przez nauczycieli;
●       systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, na czas usprawiedliwia nieobecności,
●       był aktywnym uczestnikiem zespołu realizującego projekt edukacyjny, a jego współpraca z pozostałymi członkami zespołu była rzeczowa i nacechowana życzliwością.

Uczeń otrzymuje ocenę dobrą, jeśli spełnia niżej wymienione kryteria:
●       wywiązuje się z obowiązków ucznia ( jest zawsze przygotowany do lekcji, odrabia prace domowe, systematycznie prowadzi zeszyty, posiada potrzebne przybory szkolne, uczestniczy aktywnie w lekcjach, nie zakłóca ich przebiegu);
●       jest uprzejmy i kulturalny na co dzień;
●       okazuje szacunek pracownikom szkoły, rodzicom, swoim kolegom i koleżankom;
●       jest uczciwy i prawdomówny, na czas wywiązuje się ze zobowiązań;
●       dba o swój wygląd, kulturę słowa oraz higienę osobistą, jest zawsze czysty i stosownie ubrany, nie nosi wyzywających strojów, dopuszczalny jest dyskretny makijaż;
●       dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób ( m. in. nie opuszcza terenu szkoły w czasie pobytu w szkole; nie ulega nałogom);
●       dba o dobre imię szkoły i szanuje jej tradycje;
●       przejawia troskę o mienie szkolne, szanuje własność cudzą, właściwie reaguje na zło i przejawy wandalizmu;
●       systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne, stara się we właściwym czasie usprawiedliwić nieobecności, sporadycznie pojawiają się nieobecności nieusprawiedliwione,
●       współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania.

Uczeń otrzymuje ocenę poprawną zachowania, jeżeli nie spełnia niektórych wymagań  na ocenę dobrą, a w szczególności:
●       czasem zdarza mu się być nieprzygotowanym do lekcji;
●       sporadycznie pojawiają się uwagi na temat niewłaściwego zachowania;
●       na zwracaną mu uwagę reaguje pozytywnie i wykazuje chęć poprawy;
●       nie stwarza sytuacji konfliktowych;
●       zdarzyło mu się opuścić teren szkoły w czasie pobytu w szkole;
●       przeważnie usprawiedliwia nieobecności w szkole, pojawiają się jednak nieobecności nieusprawiedliwione;
●       upomnienia oraz przeprowadzane rozmowy wychowawcze przynoszą poprawę,
●       współpracował w zespole realizującym projekt edukacyjny, wypełniając stawiane przed sobą i zespołem zadania, przy czym jego działania były podejmowane na prośbę lidera zespołu lub po interwencji opiekuna projektu.

Uczeń otrzymuje ocenę  nieodpowiednią zachowania, jeśli:
●       często jest nieprzygotowany do lekcji;
●       zakłóca przebieg lekcji;
●       notorycznie opuszcza teren szkoły;
●       łamie zasady współżycia koleżeńskiego, przejawia agresję;
●       używa wulgaryzmów;
●       nie szanuje cudzej własności, kłamie;
●       wykazuje lekceważący stosunek wobec innych oraz łamie ogólnie przyjęte normy zachowania;
●       nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań;
●       pojawiają się nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia; oraz zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych pozytywnych rezultatów.

Ocenę naganną zachowania otrzymuje uczeń, który dopuści się co najmniej jednego z poniższych wykroczeń:
●       otrzyma naganę dyrektora szkoły;
●       notorycznie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych;
●       świadomie niszczy lub uszkadza dobra materialne należące do szkoły, uczniów,   nauczycieli lub innych osób;
●       dopuszcza się świadomie czynów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych lub namawia do takich czynów innych;
●       wyłudza pieniądze lub inne dobra materialne;
●       pije alkohol, używa środków odurzających lub je rozprowadza;
●       fałszuje podpisy, dokumenty;
●       wchodzi w konflikt z prawem;
●       notorycznie opuszcza lekcja bez usprawiedliwienia oraz zastosowane środki zaradcze nie przynoszą żadnych pozytywnych rezultatów.

3.      Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)    oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)    promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

3a. (skreślony)

3b.  Ocena zachowania ucznia kończącego szkołę ulega obniżeniu, jeżeli uczeń nie uczestniczył/odmówił udziału w realizacji projektu edukacyjnego lub mimo złożenia deklaracji o przystąpieniu do zespołu realizującego projekt nie wywiązał się w terminie ze swoich obowiązków, czego konsekwencją były opóźnienia w realizacji projektu lub konieczność realizacji zadań przez innych członków zespołu.

3c.  Ocena zachowania ulega obniżeniu, jeżeli uczeń pali papierosy.

4.        Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

4a.  Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

5.         Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem § 12.

6.        (skreślony)

 

§ 7.    Zasady informowania o wymaganiach programowych, formach i kryteriach oceniania.

1.        Nauczyciel danego przedmiotu jest zobowiązany do końca września poinformować uczniów o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu oraz o formach i kryteriach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, jakie wiadomości i umiejętności uczeń powinien opanować, aby otrzymać końcową ocenę dopuszczającą). Fakt zapoznania uczniów z wymaganiami edukacyjnymi nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

2.         Do końca września wychowawcy klas w trakcie spotkań z rodzicami przekazują informację dotyczącą wymagań edukacyjnych i form sprawdzania osiągnięć uczniów z poszczególnych przedmiotów.

3.        Komplet wymagań edukacyjnych, form i kryteriów oceniania jest do wglądu dla ucznia i jego rodziców u nauczyciela przedmiotu i w bibliotece szkolnej.

4.        Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 

§ 8.    Sposoby informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach i postępach w nauce oraz zachowaniu.

1.    Rodzice (prawni opiekunowie) powinni kontaktować się z wychowawcą w celu uzyskania informacji o wynikach w nauce oraz zachowaniu ucznia. Udzielanie informacji odbywa się podczas zebrań z rodzicami lub w terminie ustalonym z wychowawcą. Wychowawca dokumentuje kontakty z rodzicami poprzez zapis w dzienniku lekcyjnym.

2.         Podczas zebrań z rodzicami wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) o wynikach w nauce, jakie osiągnęła klasa jako całość. Szczegółowej informacji o postępach w nauce, trudnościach z opanowaniem danej partii materiału, możliwości poprawy udziela wychowawca lub nauczyciel przedmiotu podczas indywidualnych rozmów z rodzicami.

3.         Na zebraniach z rodzicami wychowawca przedstawia informacje o zachowaniu klasy jako całości. Imienne uwagi o danym uczniu przedstawia w formie pisemnej lub w czasie indywidualnych rozmów z zainteresowanymi rodzicami. Wyjątek stanowią te zachowania poszczególnych uczniów, które zagrażają pozostałym członkom społeczności klasowej lub szkolnej.

4.         Jeżeli grupa uczniów z danej klasy ma trudności z opanowaniem określonej partii materiału, na wniosek uczniów bądź ich rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel może, za zgodą dyrektora szkoły, organizować zajęcia wyrównawcze.

5.         Przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych:

1)    Każdy nauczyciel, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, informuje uczniów o przewidywanej ocenie niedostatecznej lub możliwości nieklasyfikowania, co potwierdza zapisem ołówkiem w dzienniku.

2)    Wychowawca klasy, na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, przekazuje rodzicom informację o przewidywanych ocenach niedostatecznych lub możliwości nieklasyfikowania z poszczególnych przedmiotów. Rodzic potwierdza zapoznanie się z ocenami podpisem w dzienniku lekcyjnym lub na informacji o ocenach niedostatecznych.

3)    W przypadku nie zgłoszenia się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły, wychowawca wysyła informację o ocenach niedostatecznych lub możliwości nieklasyfikowania listem zwykłym na adres rodziców (prawnych opiekunów) poprzez sekretariat szkoły.

4)    Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele informują ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych ocenach rocznych pozytywnych, a wychowawca klasy o przewidywanej ocenie zachowania.

 

§ 9.    Klasyfikowanie.

1.        Rok szkolny dzieli się na dwa okresy. Klasyfikowanie uczniów przeprowadza się dwa razy w ciągu roku szkolnego – w styczniu i w czerwcu.

2.        Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne a ocenę  zachowania – wychowawca klasy.

3.        Warunki zaliczenia dodatkowych zajęć edukacyjnych określa nauczyciel prowadzący te zajęcia.

4.        Ocena roczna uwzględnia wiadomości i umiejętności nabyte przez uczniów w ciągu całego roku szkolnego.

5.        Oceny ustalone przez nauczyciela nie mogą być uchylone ani zmienione decyzją administracyjną. Jeżeli nauczyciel ustalił ocenę klasyfikacyjną roczną zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia MEN i WSO, uczniowi nie przysługuje dodatkowe sprawdzanie wiedzy i umiejętności.

6.        Laureaci wojewódzkich olimpiad przedmiotowych otrzymują z danego przedmiotu celującą ocenę klasyfikacyjną roczną.

7.        Oceny klasyfikacyjne z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania należy wystawić w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły.

 

§ 10. Egzaminy klasyfikacyjne.

1.      Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów nauczania, jeżeli z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (co najmniej 50%) na zajęciach lekcyjnych nie ma podstaw do ustalenia jednej, kilku lub wszystkich ocen śródrocznych lub rocznych.

2.      Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności ma prawo do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego.

3.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

5.      Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6.      Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja, w skład której wchodzą: nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne. W czasie egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

7.      Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin ;

2)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3)    termin egzaminu;

4)    imię i nazwisko ucznia;

5)    zadania egzaminacyjne;

6)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.         Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej może, za zgodą rady pedagogicznej, zdawać egzamin (egzaminy) klasyfikacyjny.

9.         (skreślony)

10.     W przypadku wyrażenia zgody na przeprowadzenie egzaminu (egzaminów) klasyfikacyjnego obowiązuje tryb postępowania określony w punktach tego paragrafu.

11.     Jeżeli rada pedagogiczna nie wyraża zgody na przeprowadzenie egzaminu (egzaminów) klasyfikacyjnego, to wychowawca klasy, w ciągu 2 dni od posiedzenia rady pedagogicznej, informuje o tym rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

12.     (skreślony)

13.     W przypadku rocznej oceny niedostatecznej otrzymanej przez ucznia w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, uczeń ma prawo zdawać egzamin poprawkowy.

14.     Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego powtarza klasę.

15.     Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

16.     W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

§ 11. Egzaminy poprawkowe.

1.        Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna roczna może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

2.        Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

3.        (skreślony)

4.        Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5.        Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

6.        Ucznia obowiązują wymagania edukacyjne przedstawione na początku roku szkolnego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, z których uczeń zdaje egzamin poprawkowy. Pytania egzaminacyjne ustala egzaminator.

7.        Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,

2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

8.        Nauczyciel prowadzący dane zajęcia może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

9.        Z egzaminu poprawkowego uczeń może otrzymać najwyżej ocenę dostateczną.

10.     Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)    nazwę zajęć edukacyjnych, z którego był przeprowadzony egzamin,

2)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,

3)    termin egzaminu poprawkowego,

4)    imię i nazwisko ucznia,

5)    zadania egzaminacyjne,

6)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

Do protokołu dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia  zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11.    Wynik egzaminu poprawkowego ustalony przez komisję jest ostateczny z zastrzeżeniem § 11 ust.12.

12.    Uczeń lub jego rodzic (prawny opiekun) może odwołać się od oceny uzyskanej na egzaminie poprawkowym, jeśli dowiedzie, że została ona wystawiona niezgodnie z WSO. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzonego egzaminu poprawkowego

13.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

14.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 13 ust.3.

 

§ 12. Zasady i tryb postępowania w przypadku odwołania się ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) od oceny.

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.

2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1 zgłasza się w formie pisemnej od dnia ustalenia oceny rocznej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.    W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych– przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

4.    Ustalona przez komisję o której mowa w ust. 3, roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy o systemie oświaty, z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 11 ust.2.

5.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

6.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1 przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

7.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.    Sprawdzian, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami.

9. W skład komisji sprawdzianu, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

10.     Nauczyciel, o którym mowa w ust.9 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

11. W skład komisji, o której mowa w ust. 3 pkt. 2, wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) wychowawca oddziału;

3) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale;

4) pedagog;

5) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

6) przedstawiciel rady rodziców.

12. Komisja, o której mowa w ust.11 ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Ocena jest ustalana w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczy głosów decyduje głos przewodniczącego.

13. Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;

2) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

3) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności,

4) imię i nazwisko ucznia;

5) zadania sprawdzające;

6) ustaloną ocenę klasyfikacyjną.

14. Do protokołu, o którym mowa w ust. 13, dołącza się odpowiednio pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.

15. Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 11, sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) imię i nazwisko ucznia;

4) wynik głosowania,

5) ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.

16. Protokoły, o których mowa w ust. 13 i 15,stanowią załączniki do arkusza ocen ucznia.

 

§ 13. Promowanie.

1.        Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej.

2.        Uczeń, który nie spełnił wymogów określonych w punkcie 1, otrzymał ocenę niedostateczną w wyniku egzaminu poprawkowego (lub nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego) nie otrzymuje promocji i powtarza klasę (nie kończy szkoły).

3.        Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w cyklu kształcenia promować warunkowo ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że są to zajęcia kontynuowane w następnej klasie.

3a. (skreślony)

4.        Uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej i ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

5.        Uczeń uzyskuje promocję z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał w wyniku klasyfikacji rocznej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

V.      Postanowienia końcowe.

1.         Przy zgłaszaniu uwag, wniosków i zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania obowiązuje następująca procedura:

1)    opracowane na piśmie materiały należy przekazać przewodniczącemu zespołu do spraw prawa wewnątrzszkolnego;

2)    po analizie zasadności wniosku przez zespół jest on przedstawiony do zatwierdzenia radzie pedagogicznej.

2.        Wprowadzenie zmian do obowiązującego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania może nastąpić z początkiem roku szkolnego lub w innym czasie, jeśli jest konieczność dostosowania WSO do zmian prawnych dotyczących oświaty.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. SYBIRAKÓW

W ŚWIEBODZICACH

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

I. Zadania ogólne w zakresie wychowania.

• Uczeń znajduje w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym).

• Uczeń rozwija w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy.

• Uczeń ma świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie.

• Uczeń staje się coraz bardziej samodzielny w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych, wolność własną z wolnością innych.

• Uczeń poszukuje, odkrywa i dąży na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie.

• Uczeń uczy się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowuje się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych.

• Uczeń przygotowuje się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonuje wyborów oraz ma możliwość doskonalenia się.

• Uczeń kształtuje w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i zrozumienia ich poglądów, umie współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

II. Cele wychowania.

Funkcje wychowawcze szkoła wypełnia w oparciu o naczelny cel wychowania: „Szkoła świadomych wyborów”. Szkoła wspomaga rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach tj.: intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, moralnym, kulturalnym, estetycznym oraz duchowym.

Cele szczegółowe procesu wychowania to:

• Rozwijanie pozytywnych cech osobowych ucznia (kultura, wrażliwość, dobroć, szacunek dla człowieka a szczególnie osób chorych i starszych, tolerancja- właściwie pojmowana).

• Przygotowanie ucznia do podejmowania świadomych decyzji.

• Wyrobienie u ucznia szacunku do wartości ogólnospołecznych, etycznych, religijnych, patriotycznych.

• Przygotowanie ucznia do sumiennego i odpowiedzialnego wykonywania powierzonej mu pracy.

• Przygotowanie ucznia do świadomego i czynnego udziału w życiu społecznym i obywatelskim.

 

III. Absolwent szkoły i jego model.

Absolwent Gimnazjum nr 1 im. Sybiraków będzie człowiekiem dojrzałym życiowo i przygotowanym do podjęcia nauki w wybranym kierunku na wyższym etapie edukacji.

Absolwent naszej szkoły potrafi:

– postępować w oparciu o obowiązujące normy etyczno – moralne,

– rozwijać swą osobowość,

– prezentować własny punkt widzenia,

– uwzględniać poglądy innych,

– odpowiednio korzystać z różnych źródeł informacji,

– poprawnie i kulturalnie wypowiadać się w języku polskim,

– posługiwać się w stopniu dobrym co najmniej jednym językiem obcym,

– zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w nauce na wyższym poziomie edukacji,

– być otwartym na potrzeby innych,

– efektywnie pracować w zespole,

– świadomie korzystać z dóbr kultury,

– współtworzyć rzeczywistość z najbliższym środowiskiem.

Absolwent gimnazjum samodzielnie funkcjonuje w otaczającym go świecie. Ma swój krąg przyjaciół. Pozytywnie patrzy na wszystko; wierzy w siebie i swoje możliwości. Ma określone zainteresowania, które pomogą mu dokonać wyboru dalszej drogi kształcenia. Jest przygotowany do samokształcenia.

Absolwent gimnazjum jest samodzielny. Orientuje się w otaczającym go świecie, potrafi stawiać sobie cele i je realizować. Swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy.

 

IV. Zadania szkoły.

Szkoła umożliwia:

– zdobycie wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin,

– rozpoznanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,

– poszukiwanie i odkrywanie na drodze rzetelnej pracy celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

-przygotowanie się do rozpoznawania wartości moralnych i dokonywania wyborów,

– uczenie się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia rodzinnego i społecznego,

– przygotowanie do życia w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej.

Szkoła zapewnia :

– warunki i niezbędne do prawidłowego przebiegu edukacji,

– poszanowanie praw ucznia,

– warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia.

Szkoła wspomaga wszechstronny rozwój ucznia poprzez:

– rozbudzanie sfery poznawczej,

– inspirowanie do wyrażania własnych myśli i uczuć,

-uczenie samodzielności w rozwiązywaniu myśli i uczuć,

– motywację do ustawicznego kształcenia i samo rozwoju

– kształtowanie zdolności twórczych,

– postępowanie wg norm i zasad etyczno-moralnych i społeczno- obyczajowych,

– wspieranie wychowania pro zdrowotnego, rodzinnego i społecznego.

 

V. Założenia programu wychowawczego.

1. Założenia ogólne.

– godność człowieka stanowi naczelną wartość,

– rodzice są pierwszymi i nie zastępowalnymi wychowawcami, a inne instytucje powinny ich wspierać w procesie wychowawczym,

– wychowanie w naszej szkole ma charakter:

– Integralny – obejmuje wszystkie sfery osoby ucznia tj. intelektualną, psychiczną, społeczną , zdrowotną, estetyczną, moralną i duchową oraz wiąże się ze zdobywanie wiedzy i umiejętności.

– Spójny – spójność działań pomiędzy szkoła i rodzicami oraz instytucjami wspierającymi wychowanie.

– Indywidualny – w wychowaniu uwzględnia możliwości każdego ucznia.

2. Założenia szczegółowe:

– w wychowaniu szkoła przyjmuje za podstawę uniwersalne zasady etyki, respektując chrześcijański system wartości i godności ludzkiej z poszanowaniem innych wyznań,

– dyrekcja, nauczyciele, rodzice i pozostali pracownicy szkoły wraz z uczniami tworzą dobrą, przyjazną atmosferę funkcjonowania społeczności szkolnej,

– sposób zwracania się do siebie jest życzliwy i kulturalny,

– wzory kultury zachowania i motywy czerpiemy z dziedzictwa wiary i kultury, bogactwa i piękna poezji, literatury oraz wzorców osobowych ludzi o wysokim autorytecie moralnym,

– językiem obowiązkowym jest poprawny język polski pozbawiony jakichkolwiek wulgaryzmów,

– szkoła organizuje obchody ważnych rocznic i wydarzeń narodowych, historycznych i regionalnych,

– staramy się, aby każdy uczeń dbał o zdrowie, rozwijał sprawność fizyczną i bronił się przed zagrożeniami niszczącymi zdrowie,

– w szkole i poza nią zabronione są : picie alkoholu, zażywanie i rozprowadzanie narkotyków i wszelkich środków szkodliwych dla zdrowia, palnie tytoniu oraz stosowanie agresji i przemocy,

– wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice i samorząd szkolny pomagają uczniom w trudnych sytuacjach,

– szkoła świadczy pomoc pedagogiczną i medyczną (pedagog i pielęgniarka szkolna),

– w szczególnych sytuacjach szkoła kieruje ucznia do poradni specjalistycznych,

– uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz poprzez:

– przygotowanie się i udział w konkursach i olimpiadach,

– organizowanie wycieczek, imprez i uroczystości klasowych i szkolnych,

– przygotowanie sesji popularno-naukowych,

– przedstawianie swoich osiągnięć w gazetkach przedmiotowych (ściennych) lub w gazetce szkolnej,

– organizacje spotkań z osobami pełniącymi ważne funkcje społeczne i zawodowe oraz absolwentami szkoły,

– udział w szkolnych organizacjach o kołach zainteresowań.

 

VI. Zadania nauczyciela-wychowawcy.

Nauczyciele – wychowawcy w swojej pracy wychowawczej wspierając obowiązki rodziców realizują zadania szkoły przedstawione w rozdziale II oraz zawarte w Statucie Szkoły, a także:

– szanują i uczą szacunku do człowieka,

– kierują się prawdą i umiłowanie prawdy przekazują wychowankom,

– uczą rozróżniać dobro i zło, umacniają w wychowankach dobro,

– uczą miłości do ojczyzny i kultury narodowej,

– wspierają wszechstronny rozwój ucznia,

– udzielają pomocy w pokonywaniu niepowodzeń szkolnych,

– przekazują ogólnoludzkie wartości, wzorce postępowania,

– współpracują z rodzicami, rzetelnie informują o osiągnięciach dydaktycznych i zachowaniu z uwzględnieniem przyjętych kryteriów oceniania oraz o niepowodzeniach szkolnych, analizując ich przyczyny,

– ukierunkowują zachowanie ucznia i korygują przejawy negatywnych zachowań,

– pomagają przezwyciężyć niepowodzenia w nauce i zachowaniu,

– wdrążają do samooceny i samo kontroli.

Wychowawca klasowy:

– jest człowiekiem o dużej kulturze osobistej i takcie pedagogicznym,

– szanuje godność osobistą ucznia, nie narusza prywatności jego uczuć oraz pozwala wyrażać własne poglądy,

– jest wymagający w stosunku do siebie i do uczniów,

– jest konsekwentny, umiejętnie stosuje nagrody i kary

– potrafi rozpoznać i rozumieć sytuacje rodzinną dziecka.

Wszyscy pracownicy szkoły:

– reagują na niewłaściwe zachowanie uczniów,

– wymagają odpowiedzialnych postaw,

– dbają o estetyczny wygląd szkoły,

– tworzą atmosferę rzetelnej pracy.

 

VII. Zasady wychowanków.

Każdy uczeń jako członek społeczności szkolnej posiada prawa i obowiązki, które są zawarte w Statucie Szkoły.

 

VIII. Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami.

Pierwotne i największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowawczej. Wynikają stąd dwie ważne konsekwencje:

– kierowanie działalności wychowawczej nie może być sprzeczne z wolą rodziców,

– nauczyciele-wychowawcy nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za efekty wychowawcze.

Sposoby współdziałania nauczycieli i rodziców są zawarte w Statucie Szkoły a ponadto rodzice uczestniczą w wychowawczych działaniach szkoły.

 

IX. Zasady współpracy wychowawcy ze środowiskiem lokalnym.

Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym jest jedną z form kształtowania postaw moralnych, kulturowych i społecznych uczniów.

Szkoła współpracuje z :

• Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

• Przedsiębiorcami Miasta Świebodzice,

• szkołami ponadgimnazjalnymi, innymi gimnazjami, szkołami podstawowymi i przedszkolami w Świebodzicach,

• Domem Opieki Społecznej,

• Miejską Biblioteką Publiczną,

• Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

• Miejskim Domem Kultury,

• okolicznymi parafiami,

• Komisariatem Policji,

• Sądem Rodzinnym w Świdnicy,

• Absolwentami Gimnazjum Nr 1.

 

X. Zwyczaje i obyczaje szkolne.

Rozwój obyczajowości szkolnej i kształtowanie postaw etycznych i patriotycznych realizujemy poprzez następujące działania:

• uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

• akademie, apele lub wystawy organizowane z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych,

• organizowanie imprez integrujących społeczność szkolną, np., dyskoteki, Dzień Dziecka,

• przed Świętami Bożego Narodzenia odbywa się spotkanie opłatkowe dla uczniów w klasach,

• uczniowie wyznania rzymsko-katolickiego uczestniczą w rekolekcjach wielkopostnych,

• rodzicom wyróżniającym się we współpracy ze szkołą, dyrektor wręcza podziękowania na zakończeniu roku szkolnego.

 

XI. Metody i formy pracy wychowawczej.

Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej stosują metody i formy:

– osobisty, dobry przykład nauczyciela,

– obserwacja ucznia w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

– praca ucznia w grupie,

– praca ucznia w zespole zadaniowym,

– praca ucznia techniką „siedzenie w kręgu”,

– praca ucznia techniką „psychodramy”,

– praca ucznia z arkuszami roboczymi

– praca indywidualna,

– przygotowanie się i udział w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych,

– organizowanie i udział w: wycieczkach, imprezach i uroczystościach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych,

– udział w dyskusjach na forum klasy i szkoły,

– praca w samorządzie klasowym i szkolnym,

– redagowanie gazetek przedmiotowych oraz gazetki szkolnej,

– spotkania z absolwentami szkoły, ludźmi pełniącymi ważne funkcje społeczne i zawodowe,

– prelekcje i pogadanki.