PROGRAM PROFILAKTYKI

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. SYBIRAKÓW W ŚWIEBODZICACH
Cele, zadania Sposób realizacji zadań Odpowiedzialny Czas realizacji
Cele, zadania Sposób realizacji zadań Odpowiedzialny Czas realizacji
 1. Diagnoza środowiska

rodzinnego i wychowawczego uczniów klas pierwszych.

 

 1. Integracja uczniów w środowisku szkolnym.
 1. Analiza dokumentów uczniów.
 2. Rozmowy indywidualne ze wszystkimi uczniami i ich opiekunami (w miarę możliwości).
 3. Przeprowadzenie ankiet diagnostycznych wśród rodziców.
 4. Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę (pedagogiem, kuratorem rodzinnym, pracownikiem socjalnym).
wychowawcywychowawcypedagog 

wychowawcy

 

wychowawcy

pedagog

 

wrzesień2015r.
 1. Ścisła współpraca z rodzicami, pomoc opiekunom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów (zwłaszcza dysfunkcyjnym, niewydolnym wychowawczo)
 1. Wizyty w domach uczniów (w miarę potrzeb).
 2. Systematyczny kontakt z rodzicami na terenie szkoły, rozmowy z pedagogiem, psychologiem i wychowawcą.
 3. Stała współpraca /kontrakty z rodzicami/.
 4. Współpraca z pracownikiem socjalnym, kuratorem rodzinnym, innymi osobami wspierającymi rodzinę.
 5. Przekazanie rodzicom informacji o organizacjach i instytucjach wspierających dziecko i rodzinę.
wychowawcy pedagog 

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

 

wychowawca

 

pedagog

wychowawcy

cały rok
 1. Ograniczenie zjawiska wagarowania, realizacja obowiązku szkolnego.

 

 1. Systematyczny i częsty kontakt z rodzicami, przekazywanie, informacji na temat frekwencji uczniów.
 2. Wyciąganie konsekwencji administracyjnych z nierealizowania obowiązku nauki przez uczniów.
 3. Regularna kontrola frekwencji – realizacja Programu Poprawy Frekwencji.
 4. Przeciwdziałanie wagarowaniu poprzez usuwanie skutków tego zjawiska, w tym między innymi:

– Pomoc uczniom mającym trudności w nauce lub zachowaniu

– Badanie klimatu emocjonalnego klasy, łagodzenie konfliktów w grupie rówieśniczej

– Wyjaśnianie nieporozumień między uczniem i nauczycielem

wychowawcywychowawcy

pedagog

dyrekcja

 

wychowawcy

pedagog

 

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

psycholog

 

cały rokcały rok

 

 

cały rok

 

 

cały rok

 

 1. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz profilaktyka w zakresie bezpiecznych warunków nauki.
 1. Przeprowadzenie lekcji wychowawczej poświęconej bezpiecznemu zachowaniu się na drodze.
 2. Zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z pracowni szkolnych (informatyczna, chemiczna, fizyczna, sala sportowa i inne).
 1. Przeprowadzenie zajęć   dotyczących konsekwencji niebezpiecznych zachowań.
 2. Zapoznanie z procedurami postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń.
 3. Poznanie zasad udzielania pierwszej pomocy
wychowawcy 

nauczyciele

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

wychowawcy

 

cały rok 

wrzesień

 

 

6.Profilaktyka agresji i przemocy w szkole oraz poza nią.
 1. Opracowanie i wdrożenie Szkolnego Systemu Bezpieczeństwa
 2. Organizacja zajęć edukacyjnych oraz warsztatów na temat radzenia sobie z agresją i złością własną oraz innych osób, z uwzględnieniem agresji słownej /wulgaryzmy, zastraszania/
 3. Przeciwdziałanie agresywnym zachowaniom grupowym (dyżury w miejscach odosobnienia, opieka nad młodszymi uczniami i inne)
 4. Terapia indywidualna i grupowa sprawcy oraz ofiary przemocy.
 1. Wyciąganie konsekwencji prawnych oraz wychowawczych wobec sprawców zachowań ryzykownych.
pedagogwychowawcy

pedagog

 

 

 

nauczyciele dyżurujący

 

 

pedagog

 

pedagog

dyrektor

listopadcały rok
7.Edukacja oraz oddziaływanie profilaktyczne (nałogi, zachowania ryzykowne).
 1. Zorganizowanie lekcji wychowawczej poświęconej uzależnieniom.
 2. Przeprowadzenie warsztatów na temat rodzajów uzależnień (używki, Internet, ryzykowne zachowania seksualne, problemy z żywieniem i inne).
 3. Prezentacja filmów, materiałów (broszury, plakaty).
 1. Wsparcie pedagogiczne oraz psychologiczne.
 2. Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

 

 1. Warsztaty profilaktyczne „Żyję bez ryzyka HIV/AIDS”
 1. Kampania „Jedz smacznie i zdrowo”
pedagogwychowawcypedagog

wychowawcy

nauczyciel informatyki,

nauczyciel biologii

 

wychowawcy

nauczyciele

pedagog

 

M.Borowicz-Stawicka, G.Koropczuk, M.Wołoch, E.Pękała

 

K.Cabanek, M.Morawska-Boczanowska

 

M.Borowicz-Stawicka

cały rok
 1. Budowanie atmosfery bezpieczeństwa oraz zaufania pomiędzy uczniami, rodzicami a pracownikami pedagogicznymi szkoły.
 1. Wykorzystanie środków komunikacji (e-dziennik, google-apts, telefon,) do kontaktowania się z uczniami, rodzicami.
 2. Zbieranie informacji na temat zachowań i sytuacji niebezpiecznych dla uczniów – skuteczne rozwiązywanie problemów uczniów.
 3. Organizacja zajęć, wyjść oraz imprez integrujących uczniów, wychowawców, nauczycieli.
 4. Organizacja zajęć, imprez w zakresie bezpieczeństwa.
pedagogwychowawcy 

pedagog

wychowawcy

 

 

wychowawcy

 

pedagog,

wychowawcy

cały rok